GR – INFORMATION

Από 1ης Ιανουαρίου 2015 στις οδικές μεταφορές ισχύει υποχρέωση δήλωσης

1) για τις αποκτήσεις αγαθών ή άλλες εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μεταφέρονται στο έδαφος της Ουγγαρίας,

2) για τις παραδόσεις αγαθών ή άλλες εξαγωγές από το έδαφος της Ουγγαρίας που μεταφέρονταισε άλλα κράτημέλητης Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώςεπίσης

3) για τις πρώτες φορολογητέες παραδόσεις αγαθών προς εγχώρια ανάλωση πουδεν προορίζονται για τον τελικόχρήστη, εφόσον εκτελούνται με όχημα υπο κείμενο σε διόδια (δηλ. μεικ τού βάρους άνωτων 3,5 τόννων).

Προκειμένου για οδική μεταφορά επικίνδυνων αγαθών η υποχρέωση δήλωσης σε ορισμένες περιπτώσεις ισχύει και για μεταφορές αγαθών με όχημα μη υποκείμενο σε διόδια (μεικτού βάρους κάτω των 3,5 τόννων).

Η υποχρέωση δήλωσης βαρύνει τους υπόχρεους πάνω από ορισμένα όρια βάρους και αξίας τόσο σε περίπτωση μεταφοράς με όχημα υποκείμενο σε διόδια, όσο και σε περίπτωση μεταφοράς με όχημα μη υποκείμενο σε διόδια.

Από 1ης Ιανουαρίου 2015 η άσκηση των ως άνω δραστηριοτήτων επιτρέπεται μόνο σε φορολογούμενους που διαθέτουν έγκυρο αριθμό Ηλεκτρονικού Συστήματος ΕλέγχουΟδικής Διακίνησης Εμπορευμάτων (στοεξής «EKAER»).

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙότιυποχρέωση δήλωσης υπέχει

– στηνπερίπτωση 1 ο αποδέκτης ή ο παραλήπτης·
– στηνπερίπτωση 2 ο αποστολέας ή ο φορτωτής·
– στην περίπτωση 3 ο αποστολέας.

Ο αριθμός EKAER ταυτοποιεί τη μονάδα αγαθών που μεταφέρεται με το όχημα με τον ακόλουθο τρόπο: δηλώνει τη μονάδα αγαθών (φορτίο) που

– μεταφέρεται με το ίδιο όχημα,
– σε έναν συγκεκριμένο τόπο παραλαβής,
– γιαένανεντολέα (γιατονκύριοτωναγαθών, ανπρόκειταιγιαμεταφοράαγαθώνιδίαςπαραγωγής, ή για τον αποδέκτη, προκειμένου για κατ’ ανάθεση παραγωγή),
– με μία διέλευσητουοχήματοςαπότησυγκεκριμένη διαδρομή.

Σε κάθε αριθμό EKAER μπορούν να ανήκουν περισσότερα είδη αγαθών, με διαφορετικό κωδικό εμπορεύματος το καθένα.

Ορισμένα δεδομένα μπορούν να τροποποιηθούν περισσότερες από μία φορές κατά τη 15ήμερη περίοδο ισχύος του αριθμού EKAER, αλλά κατά τον έλεγχο που διενεργείται από την κρατική αρχή φόρων και δασμώνυπό τον κωδικό EKAER πρέπει να αναγράφονται τα τρέχοντα προγματικά δεδομένα με ευθύνη του υπόχρεου δήλωσης.

Ο υπόχρεος δήλωσης υποχρεούται να θέσει τον αριθμό EKAER στη διάθεση του προσώπου που εκτελεί ή οργανώνει τη μεταφορά ώστε κατά τον έλεγχο από την αρμόδια αρχή να έχει στη διάθεσή του και το πρόσωπο αυτό τον συγκεκριμένο κωδικό. Η «θέση στη διάθεση» δεν υπόκειται σε προκαθορισμένο τύπο: μπορεί να γίνει με γνωστοποίηση –υπό οποιαδήποτε μορφή– που απευθύνεται στον μεταφορέα.

Οι νέοι κανόνες ελέγχου που θεσπίζει ο Νόμος περί Φορολογικής Διαδικασίας παρέχουν νέες μορφές λήψης ενεργειών στους ελεγκτές της κρατικής αρχής φόρων και δασμών που επιλαμβάνονται επί τόπου του έργου τους. Επειδή η μεταφορά αγαθών εμπορεύσιμης ποσότητας –που ανήκουν στον υποκείμενο στον ΦΠΑ– επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει έγκυρο αποδεικτικό προέλευσης (ιδίως φορτωτική ή τιμολόγιο), ο ελεγκτής μπορεί να υποχρεώσει το πρόσωπο που εκτελεί τη μεταφορά να προβεί σε δήλωση σχετικά με

– τον κύριο των αγαθών,
– την προέλευσή τους και
– μπορείνατονκαλέσειναεπιδείξειτους τίτλους κυριότητας.

Πέραντωνανωτέρω, κατάτονέλεγχομπορείναζητηθείδήλωσηαπόάλλονεμπλεκόμενομεταφορέα, τοναποδέκτη, τονπαραλήπτηκαιτοναποστολέα

– γιατηνονομασίακαιτηνποσότητα των μεταφερομένων αγαθών,
– γιατηνονομασίακαιτοναριθμόκυκλοφορίας του μέσου μεταφοράς,
– γιατηνπαραλαβήκαιδιεύθυνσηεκφόρτωσης των αγαθών,
– για τον αριθμό EKAER, καθώς επίσης
– γιατηναιτιολογίαχρήσηςτουχώρουεκφόρτωσης, εφόσονηδιεύθυνσηεκφόρτωσηςδεν είναιέδρα, τόποςεγκατάστασηςήυποκατάστηματουυποκειμένουστονφόροπροστιθέμενηςαξίας.

Η κρατικήαρχήφόρωνκαιδασμώνμπορείνατοποθετήσειστομεταφορικόμέσογιατηδιασφάλισητηςταυτότηταςτωναγαθών –μετηνεξαίρεσητων ζώντωνζώωνκαιτων φθαρτώνπροϊόντων– επίσημησφραγίδα (σφραγίδασυσκευασίαςήχώρουφορτίου)

– εφόσον δικαιολογείται από παράγοντες κινδύνου –ιδίως τη φύση του φορτίου, τις αναντιστοιχίες μεταξύ φορτίου και προορισμού, ποσότητας μεταφερόμενων αγαθών και τύπου οχήματος, εν εξελίξει διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, ενδοκοινοτική εμπορική δραστηριότητα χωρίς κοινοτικό Α.Φ.Μ., αναγραφή μη δηλωθέντος τόπου εγκατάστασης ως τόπου εκφόρτωσης, καθώς επίσης
– εφόσον ο υποκείμενος σε φόρο προστιθέμενης αξίας που εμπλέκεται στη μεταφορά των αγαθών αρνηθεί να προβεί σε δήλωση.

Υπενθυμίζεται ότι η αφαίρεση χωρίς άδεια ή η παραβίαση της επίσημης σφραγίδας και το άνοιγμα της σφραγισμένης συσκευασίας ή χώρου φορτίου συνιστούν τοποινικόαδίκηματηςρήξηςσφραγίδας σύμφωνα με το άρθρο 287 του Νόμου C του έτους 2012.

Η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης σχετικά με τη δραστηριότητα που συνεπάγεται οδική μεταφορά και η συμμόρφωση με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης κατά τρόπο ελαττωματικό, με αναληθές περιεχόμενο ή ανελλιπώς έχουν ως κύρωση τον χαρακτηρισμό των αγαθών ως μη αποδεδειγμένης προέλευσης, με ενδεχόμενο να επιβληθεί από την κρατική αρχή φόρων και δασμών πρόστιμο λόγω μη παράλειψης, ίσο κατ’ ανώτατο όριο με το 40% της αξίας των μη δηλωθέντων αγαθών.

Στο πλαίσιο επιβολής της κύρωσης λόγω μη παράλειψης –εξαιτίας της μη συμμόρφωσης ή συμμόρφωσης κατά τρόπο ελαττωματικό, με αναληθές περιεχόμενο ή ανελλιπώς με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης– τα αγαθά που χαρακτηρίζονται ως μη αποδεδειγμένης προέλευσης μπορούν να κατασχεθούν –με την εξαίρεση των φθαρτών αγαθών και των ζώντων ζώων– κατά ποσοστό ίσο με το ύψος του προστίμου,βάσει σχετικής διάταξης της πράξης επιβολής του προστίμου που εκδίδει η κρατική αρχή φόρων και δασμών. Για την κατάσχεση συντάσσεται έκθεση, το κατασχεθέν αντικείμενο μπορεί να δεσμευθεί και νααπομακρυνθεί. Η κρατική αρχή φόρων και δασμών γνωστοποιεί την πράξη επιβολής του προστίμου λόγω παράλειψης στον παρευρισκόμενο φορολογούμενο ή τον αντιπρόσωπο, πληρεξούσιο ή υπάλληλό του και η πράξη καθίσταται εκτελεστή αφ’ ης στιγμής γνωστοποιηθεί, ανεξάρτητα από την άσκηση ή μη έφεσης.

Οι ανωτέρω κυρώσεις θα εφαρμόζονται από την κρατική αρχή φόρων και δασμών για πρώτη φορά από την 1η Φεβρουαρίου 2015 και μετά, με την εξαίρεση της αφαίρεσης επίσημης σφραγίδας χωρίς άδεια.

EnglishGermanRomaniaSlovakia