LT – INFORMATION

Nuo 2015 m. sausio 1 d. privaloma pranešti apie kelių transportu vykdomą

1) prekių įsigijimą arba įvežimą kitais tikslais į Vengrijos teritoriją iš Europos Sąjungos kitos šalies narės,

2) prekių pardavimą arba išvežimą kitais tikslais iš Vengrijos teritorijos į kitą Europos Sąjungos šalį bei

3) pirmą apmokestinamą prekių pardavimą ne galutiniam vartotojui Vengrijos vidaus apyvartoje, jei tai vykdoma transporto priemone, už kurią privaloma mokėti kelių mokestį (tai yra, transporto priemone, kurios bendra masė viršija 3,5 tonas).

Tuo atveju, jei kelių transportu vykdomas rizikingų produktų pervežimas, tam tikrais atvejais pranešimo prievolė išlieka ir tada, jei gaminys pervežamas transporto priemone, už kurią nereikia mokėti kelių mokesčio (bendra masė mažesnė nei 3,5 tonos). 

Pranešimo prievolė pervežimo tiek transporto priemone, už kurią privaloma mokėti kelių mokestį, tiek transporto priemone, už kurią nereikia mokėti kelių mokesčio, atveju taikoma virš tam tikros masės ir vertės ribos.

Aukščiau nurodytomis veiklomis nuo 2015 m. sausio 1 d.gali užsiimti išimtinai tik mokesčių mokėtojas, turintis galiojantį Elektroninės kelių transportu vykdomos prekių pervežimo kontrolės sistemos (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (toliau- EKAER)) kodą.

SVARBU pabrėžti, kad pranešti privalo

– atveju pagal 1) punktą – adresatas arba priėmėjas;
– atveju pagal 2) punktą – siuntėjas arba pakrovėjas;
– atveju pagal 3) punktą – siuntėjas. 

EKAER kodas identifikuoja transporto priemone pervežamą prekės vienetą šiuo būdu: EKAER kodas pažymi tą prekės vienetą (krovinį), kuris

– vežamas ta pačia transporto priemone,
– į duotą priėmimo vietą,
– vienam užsakovui (jei vyksta nuosavos prekės pervežimas, tuomet prekės savininkui, o rangos darbų atveju – adresatui),
– transporto priemonei važiuojant šiuo maršrutu vieną kartą.

EKAER kodui gali būti priskirtos kelios, muitų tarifo pozicija žymimos prekių rūšys. 

Kai kuriuos duomenis galima keletą kartų pakeisti per EKAER kodo 15 dienų galiojimo laiką, tačiau valstybinės mokesčių ir muitų inspekcijos vykdomo patikrinimo metu EKAER kodas turi apimti aktualius tikrus duomenis; už tai atsakingas privalantis pranešti asmuo.

Asmuo, kuriam taikoma pranešimo prievolė, privalo perduoti EKAER kodą vykdančiajam arba organizuojančiajam transportavimą, kad oficialių valdžios institucijų patikrinimo metu ir šis asmuo turėtų identifikacinį kodą. Nėra griežtos perdavimo formos, jis gali įvykti bet kokiu būdu jį pranešant vežėjui.

Įstatymo dėl mokesčių mokėjimo tvarkos naujos taisyklės, liečiančios patikrinimą, suteikia naujas veiksmų galimybes valstybinės mokesčių ir muitų inspekcijos kontrolieriams, atliekantiems patikrą vietoje. Atsižvelgiant į tai, kad PVM subjekto nuosavybėje esantį, komercinį produkto kiekį galima pervežti tik turint patikimą produkto kilmę patvirtinantį dokumentą (ypatingai važtaraštį, sąskaitą), kontrolierius gali įpareigoti pervežimą vykdantį asmenį, kad šis nurodytų

– gaminio savininką,
– kilmę, o taip pat
– pareikalauti pateikti dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę. 

Be pateiktų aukščiau, patikros metu ir iš kitų susijusių vežėjų, adresatų, priėmėjų ir siuntėjų galima pareikalauti, kad jie deklaruotų

– pervežamo produkto pavadinimą, kiekį,
– transportavimo priemonės pavadinimą, valstybinius numerius,
– produkto priėmimo, iškrovimo adresą,
– EKAER kodą bei
– jei iškrovimo vieta – ne pridėtinės vertės mokesčio subjekto buveinė, atstovybė ar filialas – kokiu pagrindu naudojamasi nekilnojamu turtu. 

Valstybinė mokesčių ir muitų inspekcija, siekdama užtikrinti gaminių identifikaciją, gali oficialiai sulaikyti transportavimo priemonę (pakuotę arba krovinio skyrių) – išskyrus jei vežami gyvi gyvūnai ir greitai gendantys produktai –

– jei rizikos faktoriai – ypatingai jei nėra atitikimo tarp krovinio pobūdžio, krovinio ir paskirties vietos, o taip pat pervežamų prekių kiekio ir transporto priemonės tipo, vykdoma išieškojimo procedūra, be bendrijos mokesčių mokėtojo kodo vykdoma bendrijos komercinė veikla, kaip iškrovimo vieta nurodoma nedeklaruota įmonės vieta – tai pateisina, o taip pat
– tuo atveju, jei pervežime paliestas pridėtinės vertės mokesčio subjektas atsisako pateikti informaciją. 

Atkreipiu Jūsų dėmesį į tai, kad oficialios valdžios institucijos plombos pašalinimas ar pažeidimas, neturint tam leidimo, užplombuoto pakuotės ar krovinio skyriaus atidarymas pagal 2012 m. C įstatymo dėl Baudžiamojo Kodekso 287§ traktuojamas kaip plombos sulaužymo nusikaltimas.

Su kelių transporto veikla susijusios pranešimo įsipareigojimo nevykdymo bei klaidingo, su melagingais ar iš dalies pateiktais duomenimis pranešimo teisinė pasekmė yra ta, kad prekė, apie kurią nebuvo pranešta, traktuojama kaip nepatvirtintos kilmės prekė, o valstybinė mokesčių ir muitų inspekcija gali paskirti baudą, kurios dydis – iki nepraneštos prekės vertės 40 %.

Pranešimo prievolės nevykdymo arba vykdymo pateikiant neteisingus, melagingus arba nevisus duomenis, atveju nustatyta bauda už prievolės nevykdymą, susijusi su sankcijomis, – galimas nepatvirtintos kilmės produktu traktuojamo produkto – išskyrus gendančias prekes ir gyvus gyvūnus – poėmis iki baudos sumos vertės; dėl poėmio vykdymo valstybinė mokesčių ir muitų inspekcija priima sprendimą, paskiriantį baudą. Apie poėmį surašomas protokolas, paimtą kilnojamą turtą galima užplombuoti ir išvežti. Valstybinė mokesčių ir muitų inspekcija priimtą sprendimą dėl baudos dėl pažeidimo paskyrimo praneša vietoje esančiam mokesčių mokėtojui arba jo atstovui, įgaliotam asmeniui ar darbuotojui, ir sprendimas vykdytinas pradedant nuo jo pranešimo datos, neatsižvelgiant į apskundimą. 

Aukščiau pateiktas teisines pasėkmes – išskyrus oficialios valdžios institucijos plombos pašalinimą be leidimo – valstybinė mokesčių ir muitų inspekcija pirmą kartą pradės taikyti nuo 2015 m. vasario 1d.

EnglishGermanRomaniaSlovakia