SI – INFORMATION

Od 01. januarja 2015 je treba prijaviti cestni prevoz blaga, in sicer

1) prevoz blaga, ki je bilo nabavljeno v drugi državi članici Evropske unije, in je namenjeno za Madžarsko, ali uvoz z drugim namenom,

2) prodajo blaga, ki je bilo z območja Madžarske namenjeno v drugo državo članico Evropske unije, ali izvoz z drugim namenom, ter

3) prodajo blaga nekončnemu uporabniku, ki je v notranjem prometu prvič obdavčljivo, v kolikor se blago prevaža z motornim vozilom, za katerega se plača cestnina (torej z vozilom s skupno težo nad 3,5 ton).

V primeru cestnega prevoza rizičnega blaga je treba blago prijaviti tudi, če za motorno vozilo s katerim se blago prevaža, ni treba plačati cestnine (vozilo s skupno težo pod 3,5 ton). 

Zavezanec je dolžan blago prijaviti nad določeno količino in vrednostjo, ne glede na to ali se blago prevaža z motornim vozilom za katero je treba ali ni treba plačati cestnine.

Zgoraj navedene dejavnosti lahko od 1. januarja 2015 opravlja izključno le davčni zavezanec s številko Sistema elektronske kontrole cestnega prometa blaga (v nadaljevanju: EKAER).

POMEMBNO je poudariti, da je blago dolžan prijaviti

– v primeru točke 1) naslovnik, oziroma prevzemnik blaga;
– v primeru točke 2) pošiljatelj ali odpremnik;
– v primeru točke 3) pa pošiljatelj.

Številka EKAER identificira enoto blaga, ki se prevaža z motornim vozilom, in sicer na naslednji način: s številko EKAER je označena enota blaga (tovora),

– ki ga prevažajo z istim motornim vozilom,
– na določeno prevzemno mesto,
– za enega naročnika (če se prevaža lasten izdelek, potem za lastnika izdelka, v primeru dela po pogodbi pa za naslovnika),
– med enkratnim premikanjem motornega vozila po tej cesti.

Eni številki EKAER lahko pripada več vrst blaga identificirano s carinsko tarifo. 

Posamezne podatke je mogoče v času 15-dnevne veljavnosti številke EKAER večkrat spremeniti, toda med kontrolo državnega davčnega in carinskega organa morajo biti pod številko EKAER navedeni aktualni resnični podatki, za katere odgovarja zavezanec, ki je dolžan blago prijaviti.

Zavezanec, ki je dolžan blago prijaviti, je dolžan številko EKAER zagotoviti prevozniku ali pa organizatorju prevozov, in sicer zato, da med kontrolo uradnega organa tudi ta oseba ima identifikacijsko številko. „Zagotovitev številke” obligacijsko ni vezana, prevozniku se lahko sporoči na kakršen koli način.

Nova pravila o kontroli v zakonu o obdavčitvi zagotavljajo nove možnosti ukrepanja inšpektorjem davčne in carinske uprave, ki kontrolo opravljajo na kraju samem. Glede na to, da je mogoče komercialno količino blaga v lasti davčnega zavezanca za davek na dodano vrednost prevažati le z dokumentom, ki verodostojno potrjuje poreklo blaga (še zlasti tovorni list, račun), inšpektor lahko od prevoznika zahteva izjavo

– o lastniku blaga,
– o poreklu blaga,
– in zahteva, da predloži dokument, s katerim se dokaže lastninska pravica. 

Izjava se lahko med kontrolo razen od zgoraj navedenega zahteva tudi od drugega vpletenega prevoznika, naslovnika, prevzemnika in tudi od pošiljatelja, in sicer

– o poimenovanju, količini prevažanega blaga,
– o poimenovanju, registrski oznaki prevoznega sredstva,
– o naslovu prevzema, raztovarjanja blaga,
– o številki EKAER ter
– o pravnem naslovu uporabe nepremičnine, v kolikor naslov raztovarjenja ni sedež, kraj opravljanja dejavnosti, filiala davčnega zavezanca za davek na dodano vrednost. 

Državni davčni in carinski organ lahko zaradi zagotovitve identitete blaga na prevoznem sredstvu – razen na tistih, s katerimi prevažajo žive živali in hitro pokvarljivo blago – uporabi uradno plombo (plombo za paket ali plombo za tovorni prostor),

– v kolikor dejavniki tveganja – še zlasti, če značaj tovora, pošiljka in kraj namembnosti oziroma količina prevažanega blaga in tip motornega vozila niso v skladu, če poteka postopek izterjave, komercialna dejavnost se v skupnosti opravlja brez identifikacijske številke, če v kraju raztovarjenja ni kraja opravljanja dejavnosti – to upravičujejo, ter
– v primeru, če zavezanec za davek na dodano vrednost, ki prevaža blago, zavrne izjavo. 

Pozivam vas, da je odstranitev, poškodovanje plombe uradnega organa, odprtje zaprtega paketa oziroma prostora za tovor brez dovoljenja, kaznivo dejanje zloma plombe po 287. členu zakona C iz leta 2012 o Kazenskem zakoniku.

Pravna posledica neprijavljene, napačno, z neresničnimi podatki, pomanjkljivo prijavljene dejavnosti povezane s cestnim tovornim prometom je, da neprijavljeno blago šteje kot blago nepotrjenega porekla, in državni davčni in carinski organ lahko izreče globo do 40 % vrednosti neprijavljenega blaga.

Blago – razen pokvarljivega blaga in živih živali –, za katero je bila izrečena globa, ker je nepotrjenega porekla zato, ker ni bilo prijavljeno, ali pa je bilo prijavljeno napačno, z neresničnimi podatki, pomanjkljivo, je mogoče v vrednosti globe zaseči, zaseg odredi državni davčni in carinski organ v sklepu o izreku globe. O zasegu se sestavi zapisnik, zasežena nepremičnina se lahko zadrži in odpelje. Državna davčna in carinska uprava sklep o izrečeni globi sporoči prisotnemu davčnemu zavezancu ali njegovemu zastopniku, pooblaščencu, uslužbencu, sklep se lahko od datuma sporočitve izvrši ne glede na pritožbo. 

Zgoraj navedene pravne posledice – razen nedovoljene odstranitve plombe uradnega organa – bo državni davčni in carinski organ prvič uporabil od 1. februarja 2015.

EnglishGermanRomaniaSlovakia