SK – INFORMATION

Od 1. januára 2015 platí ohlasovacia povinnosť pre dovoz súvisiaci s cestnou prepravou

1) pre nákupy z iných členských štátov Európskej únie na územie Maďarska, alebo dovoz s iným účelom,

2) pre predaj výrobkov alebo vývoz tovaru s iným účelom z územia Maďarska smerujúceho do iného členského štátu Európskej únie, ďalej

3) vo vzťahu prvého zdaniteľného tuzemského predaja výrobkov nie vo vzťahu konečných spotrebiteľov, pokiaľ sa táto preprava vykonáva motorovými vozidlami povinnými uhrádzať mýto (čiže motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony).

V prípade prepravy rizikových výrobkov ohlasovacia povinnosť vzniká v určitých prípadoch aj vtedy, ak výrobok sa prepravuje pomocou motorových vozidiel, ktoré nepodliehajú úhrade mýta (s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony). 

Ohlasovacia povinnosť sa vzťahuje nad určitým hmotnostným- a finančným limitom tak na prepravy vykonávané vozidlami podliehajúcimi, a nepodliehajúcimi úhrade mýta.

Vyššiu uvedenú činnosť môže vykonávať od 1. januára 2015 iba daňový subjekt disponujúci platným číslom Elektronického kontrolného systému cestnej prepravy tovaru (v ďalšom iba ako: EKAER).

Je Dôležité vyzdvihnúť, že povinný vykonať ohlásenie je

– v prípade podľa bodu 1) adresát, prípadne preberajúci;
– v prípade podľa bodu 2) odosielateľ, alebo subjekt vykonávajúci nakládku;
– v prípade podľa bodu 3) odosielateľ.

Číslo EKAER identifikuje jednotku výrobku prepravovanú motorovým vozidlom nasledovným spôsobom: číslo EKAER označuje tú výrobnú jednotku (náklad), ktorý

– sa prepravuje tým istým vozidlom,
– na dané miesto prevzatia,
– pre jedného objednávateľa (ak sa uskutočňuje preprava vlastného výrobku, potom vlastník výrobku, v prípade práce na základe objednávky pre adresáta),
– počas jedného pohybu vozidla po tejto trase.

K jednému číslu EKAER môže patriť viacero tovarových druhov identifikovaných colnými tarifnými číslami. 

Jednotlivé údaje EGAER možno meniť viackrát počas 15-dennej platnosti čísla, ale počas kontroly vykonanej prostredníctvom štátneho daňového- a colného orgánu musia byť uvedené pod číslom EKAER aktuálne platné údaje, a za toto zodpovedá ohlasujúci subjekt.

Číslo EKAER je povinný poskytnúť k dispozícii subjekt ohlasovacej povinnosti pre vykonávajúceho prepravu, alebo zodpovedného za organizovanie prepravy za tým účelom, aby počas kontroly orgánmi disponovala aj táto osoba identifikačným číslom. “Poskytnutie k dispozícii” nedisponuje viazanou formou, toto sa môže uskutočniť oznámením pre prepravcu – akýmkoľvek spôsobom.

Nové pravidlá zákona o spôsobe úhrady daní vzťahujúce sa na kontrolu poskytujú nové možnosti opatrení pre kontrolórov štátneho daňového- a colného orgánu zasahujúcich na mieste. Vzhľadom k tomu, že prepravovať výrobky v obchodnom množstve v majetku subjektu dane z pridanej hodnoty možno iba na základe dokumentu potvrdzujúceho pôvod výrobku (predovšetkým prepravný list, faktúra), kontrolór môže požiadať osobu vykonávajúcu prepravu, aby poskytol prehlásenie ohľadne

– vlastníka výrobku,
– pôvodu výrobku, ďalej
– a môže vyzvať na predloženie dokumentov potvrdzujúcich vlastnícke právo. 

Okrem vyššie uvedených, počas kontroly možno vyzvať iného prepravcu, adresáta, ako aj odosielateľa, či preberajúceho na poskytnutie prehlásenia

– o názve, a množstve prepravovaného tovaru,
– o názve, a EČV prepravného vozidla,
– o prevzatí tovaru, a adrese vykládky,
– o čísle EKAER, ďalej
– pokiaľ adresa vykládky nie je sídlom, prevádzkou, filiálkou daňového subjektu DPH, potom aj o právnom dôvode používania nehnuteľnosti. 

Štátny daňový- a colný orgán môže v záujme zabezpečenia identity výrobku – s výnimkou živých zvierat, ako aj rýchlo sa kaziacich výrobkov – úradnú plombu (uzáver balíka, alebo uzáver prepravného priestoru)

– pokiaľ to rizikové faktory zdôvodňujú – predovšetkým nedostatok súladu medzi charakterom nákladu, nákladu, ako aj miestom určenia, prípadne množstvom prepravovaného výrobku, a typom motorového vozidla, prebiehajúce exekučné konanie, obchodná činnosť v rámci Spoločenstva vykonávaná bez IČ DPH, uvedenie miestom vykládky neohlásenej prevádzky, ďalej
– v tom prípade, ak subjekt dane z pridanej hodnoty dotknutý v preprave odoprie poskytnúť prehlásenie. 

Upozorňujem Vás, že odstránenie, porušenie úradného uzáveru bez povolenia, otvorenie uzatvoreného balíka, prípadne prepravného priestoru sa považuje v súlade s § 287. zákona číslo C. z roku 2012 o Trestnom zákonníku za trestný čin porušenia uzáveru.

Právnym následkom nesplnenia si povinnosti súvisiacej s činnosťou cestnej prepravy, ako aj chybného splnenia ohlasovacej povinnosti, prípadne s nepravdivými údajmi je, že neohlásený výrobok sa považuje za výrobok s nejasným pôvodom, a štátny daňový- a colný orgán môže vyrubiť pokutu až do výšky 40 % z hodnoty neohláseného tovaru.

V prípade nesplnenia si ohlasovacej povinnosti, alebo splnenia ohlasovacej povinnosti chybne, s nepravdivými údajmi, alebo nedostatočným spôsobom možno v súvislosti so sankciou pokuty zabaviť výrobok považovaný s nejasným pôvodom – s výnimkou rýchlo sa kaziacich výrobkov a živých zvierat – do hodnoty pokuty, o čom vydá štátny daňový- a colný orgán vyrubujúci pokutu uznesenie. O zabavení sa vyhotoví zápisnica, zabavený hnuteľný majetok možno zablokovať, a dať odtransportovať. Uznesenie vydané štátnym daňovým- a colným orgánom o vyrubení pokuty oznámi prítomnému daňovému subjektu, jeho zástupcovi, splnomocnenému, zamestnancovi, pričom toto uznesenie je od doby oznámenia bez ohľadu na odvolanie sa vykonateľné.

Vyššie uvedené právne dôsledky – s výnimkou odstránenia úradného uzáveru bez povolenia – použije štátny daňový- a colný orgán prvý krát od 1. februára 2015.

EnglishGermanRomaniaSlovakia