TR – INFORMATION

2015 yılının 1 Ocak tarihinden itibaren karayollarında nakliyatla ilgili şu faaliyetlerde bildirim yapma zorunluluğu bulunmaktadır:

1) Avrupa Birliği’nin bir başka ülkesinden Macaristan topraklarına doğru yapılan ürün ithalatı veya diğer ithalatlar,

2) Macaristan’dan Avrupa Birliği’nin bir başka ülkesi topraklarına doğru yapılan ürün ithalatı veya diğer ihracatlar,

3) Ülke içinde nihai tüketim amacıyla yapılmayan vergi yükümlülüğü bulunan ve de ücretli yol kullanım yükümlülüğü bulunan araçla gerçekleştirilen (yani 3,5 tondan daha büyük kapasiteye sahip) nakliyatlar.

Riskli ürün kategorisine giren ürünlerle gerçekleştirilen ve karayolları üzerinden yapılan nakliyatlarla ilgili olarak bildirim yükümlülüğü bazı durumlarda söz konusu nakliyat ücretli yol kullanım yükümlülüğü kapsamında bulunmayan (yani 3,5 tondan daha küçük kapasiteye sahip) araçlar söz konusu olduğunda da zorunludur.

Bildirim yükümlülüğü hem ücretli yol kullanım yükümlülüğü ve hem de ücretli yol kullanım yükümlülüğü bulunmayan araçlarla yapılan nakliyatlarda da belli bir miktarın ve değer sınırının üzerinde zorunlu bulunmaktadır.

Yukarıda çerçevesi belirlenen faaliyet 2015 yılının 1 Ocak tarihinden itibaren Elektronik Karayolları Mal Nakliyatı Kontrol Sisteminde (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer) (bundan böyle: EKAER olarak anılacaktır) numara sahibi olan mükellefler sürdürebilecektir.

Şu husus da ÖNEMLİDİR ki bildirim yapma yükümlülüğü

– Yukarıda 1) numara altında açıklanan durumlarda malın adresinde belirlenen veya alıcı olan tarafa,
– Yukarıda 2) numara altında açıklanan durumlarda malı gönderen veya yükleyen tarafa
– Yukarıda 3) numara altında açıklanan durumlarda ise gönderen tarafa

ait olma durumundadır.

EKAER numarasına sahip olan nakil araçlarıyla bir yerden bir eyere taşınan ürün aşağıda anlatılan şekilde tanımlanır: EKAER numarası şu ürünlere (yüklenen mala) tekabül eder:

– Tek bir araçta taşınan,
– Aynı yerde indirilecek olan,
– Tek bir sipariş veren tarafa giden (eğer kendisine ait bir ürün naklediliyorsa bu durumda, malın sahibine, veya taşeron tarafından taşınıyorsa alıcı tarafa ait,
– Aracın bu istikamette bu kapsamda tek bir defa hareket edeceği durumlarda.

Bir tek EKAER numarası kapsamında birden fazla vergi kategorisi numarasına sahip olan ürünler de taşınabilir. 

Bazı veriler EKAER numarasının geçerli olduğu 15 gün içinde birkaç kez de değiştirilebilir. Ancak devlet vergi ve gümrük memurları tarafından gerçekleştirilecek denetimlerde EKAER numarasının güncel ve gerçek verilerle örtüşmesi gerekmektedir ve bunun sorumluluğu da bildirim yapma yükümlülüğü olan taraftadır.

EKAER numarasını, bildirim yapma yükümlüsü, nakliyatı yapacak olan veya bu nakliyatı organize eden tarafa, resmi bir denetleme esnasında bu kişinin de EKAER numarasına sahip olabilmesi için iletmek zorundadır. Bunun, yani bu numaranın iletilmesinin belli ve zorunlu bir yöntemi bulunmamaktadır. Bunun taşımacıya -herhangi bir şekilde – iletilmesi yeterlidir.

Vergilendirme sistemi vergisinin denetlenmesinin usullerini belirleyen yeni kurallara göre devlet Vergi ve Gümrük memurları denetim uzmanları yeni denetleme imkânlarına sahip olmuşlardır. Yasalara göre KDV mükellefinin mülkiyetinde bulunan ticari özellikler taşıyan miktardaki mal ancak ve ancak bu malların kaynaklandığı yeri kanıtlanabilir bir şekilde ortaya koyan belgeyle (özellikle nakliyat belgesiyle ve faturayla) bir yerden bir yere taşınabilir. Bu nedenle denetleme yapan memur nakliyatçılık işlemini gerçekleştiren şahıstan şu konuda bildirim yapma yükümlülüğü de talep edebilir.

– ürünün sahibini sorabilir,
– ürünün kaynağını sorabilir
– ürünün mülkiyet durumunu ortaya koyan belgelerin gösterilmesini isteyebilir. 

Burada sıralananların dışında denetleme işlemleri esnasında, işlemlere dâhil olacak başka nakliyatçılar, gidilecek olan adres, malı teslim alacak olan taraf ve malın yola çıktığı taraf gibi konularda da bildirim yapma durumu ortaya çıkabilir.

– Nakliyatı yapılan malın tanımlanması ve miktarı,
– Nakliyatın yapıldığı aracın özellikleri, plakası,
– Malı teslim alacak olan tarafın adresi,
– EKAER numarası, ve de
– Ve eğer nakliyatın yapıldığı yer vergi mükellefinin merkez adresi veya şube ya da depo adresi değilse bu durumda bu binanın kullanımına imkân veren hukuki mevzuat. 

Aşağıdaki durumlarda Devlet Vergi ve Gümrükler Kurumu, nakliyatın yapıldığı araç üzerinde, araçta taşınmakta olan malın tam tanımlanmasının yapılması amacıyla – canlı hayvan ve de çocuk bozulan ürünlerin taşınması vakası dışında- aracı durdurup (paket mühürleme ya araç mühürleme) uygulayabilir.

– Eğer risk unsurları bir engel teşkil etmezse –özellikle yükleme yapılan malın özellikleri, malın niteliği gidilecek adres, veya nakli yapılan malın miktarı ve de aracın özellikleri arasında bir uyumsuzluk varsa, veya devam etmekte olan bir araştırma söz konusuysa, ya da AT vergi numarası eksikliği gibi bir husus söz konusuysa, ya da malın nakledileceği adreste bulunan alıcı kayıtlı değilse – ve de
– Eğer malın nakledilmesinde adı geçen vergi mükellefi taraf bildirim yapma yükümlülüğünü reddedecek olursa. 

Şu hususa da dikkatinizi çekmek isterim ki araç üzerinde aracın üzerinde remi makamlar tarafından gerçekleştirilen mühürlenmenin izinsiz olarak kopartılması ve de mühürlenen paketin ya da aracın izinsiz olarak açılması Ceza Yasasının içeriğini belirleyen 2012 yılının C yasasının 287 maddesinin içerdiği hükümler uyarınca cezai müeyyideler taşıyan bir mühür kırma fiili olarak tanımlanacaktır.

Karayollarında nakliyat faaliyetleriyle ilgili olarak yapılması gereken bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve de bu yükümlülüğün yanlış olarak gerçekleştirilmesi, doğru olmayan bilgilerin veya eksik bilgilerin verilmesi sonucunda, bildirimi gerçekleştirilmeyen, mal menşei belirsiz ürün olarak tanımlanacaktır. Bunun sonucunda ise Devlet Vergi ve Gümrük Kurumu memurları tarafından bildirimi yapılmamış mal tanımlaması altında malın toplam değerinin % 40’ına varan bir ceza kesilebilir.

Yapılması gereken bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve de bu yükümlülüğün yanlış olarak gerçekleştirilmesi, doğru olmayan bilgilerin veya eksik bilgilerin verilmesi halinde verilecek olan cezayla ilintili olarak menşei belirsiz olarak tanımlanan ürüne -bozulacak malların ve canlı hayvan yükünün dışında- verilmiş olan cezanın değeri kadar kısmına, mahkeme kararı uyarınca devlet vergi ve gümrük kurumu memurları el koyabilir. Bu işlem tutanaklarla da tespit edilir. El konulan ürün mühürlenip başka bir yere nakledilebilir. Devlet Vergi ve Gümrük Kurumu bildirim yapılmaması nedeniyle verilen cezayı söz konusu vergi mükellefiyle veya onun temsilcisiyle, veya onun yetki verdiği kişiyle veya onun emrinde çalışan elemanla tanıtır, ve böylece söz konusu tara bildirilen ceza kararı herhangi bir temyiz veya itiraz hakkı olmadan o andan itibaren uygulanabilir.

Yukarıdaki yasal müeyyideler –devlet makamlarının mührünü izinsiz olarak koparmak istisnası dışında – devlet Vergi ve Gümrük kurumu ilk olarak 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren uygulayacaktır.

EnglishGermanRomaniaSlovakia