Hírek

Friss hírek, információk

Informatikai változások júniustól

Több fel- és kirakodási címadat rögzítése egy EKÁER bejelentésben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 15. § (4)–(6) bekezdése 2015. június 1-jén lép hatályba, az alábbi tartalommal:

(4) Egy EKÁER számot kell megállapítani akkor is, ha egy gépjárművel
a) egy feladó több felrakodási címéről,
b) egy címzett több kirakodási (átvételi) címére történik a közúti fuvarozás.
(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben
a) az Európai Unió más tagállamából belföldi kirakodási (átvételi) címre történő közúti fuvarozás esetén kizárólag a sorban utolsó felrakodási címet kell bejelenteni,
b) belföldi feladási címről belföldi vagy az Európai Unió más tagállamában található kirakodási (átvételi) címre történő közúti fuvarozás esetén valamennyi felrakodási címet be kell jelenteni.
(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben
a) belföldről az Európai Unió más tagállamában található kirakodási (átvételi) címre történő közúti fuvarozás esetén kizárólag a sorban első kirakodási (átvételi) címet kell bejelenteni,
b) az Európai Unió más tagállamából vagy belföldi feladási címről belföldi kirakodási (átvételi) címre történő közúti fuvarozás esetén valamennyi kirakodási (átvételi) címet be kell jelenteni.

Az új rendelkezések értelmében az EKÁER bejelentő modulban olyan működést kell kialakítani, melyben egy EKÁER számhoz kapcsolódóan több felrakodási és kirakodási cím kezelése megoldottá válik.

Ennek megvalósítása érdekében 2015. június 1-jétől a felrakodási és lerakodási címpárok egy különálló szintként jelennek meg az EKÁER adatstruktúrában, így a jelenlegi kétszintű – fej (szállítmány) és tétel (áru) – adatrögzítés háromszintűvé válik – fej (szállítmány), cím (szállítási viszonylat) és tétel (áru).

Az adatrögzítés menete:
1. lépés: szállítmány adatok megadása
• Áruforgalom iránya
• Saját megrendelési szám
• Fuvarozás megkezdésének dátuma
• Intermodális (kombinált) fuvarozás
• Feladó adatai
• Címzett adatai
• Szállítmányozó adatai
• Gépjármű adatai
2. lépés: szállítási viszonylatok adatainak rögzítése
• Felrakodási és lerakodási hely címpárok (tetszőleges mennyiségben rögzíthetőek)
3. lépés: az egyes szállítási viszonylatokhoz tartozó áruk adatainak kitöltése
• Szállítás oka
• Vámtarifaszám
• Áru kereskedelmi megnevezése
• UN szám (veszélyes termék esetén)
• Cikkszám (opcionális)
• Bruttó tömeg
• Érték

A szállítmány adatok rögzítése után a bejelentés piszkozat státuszban automatikusan mentésre kerül, ezért piszkozat létrehozható szállítási viszonylatok és áruk rögzítése nélkül. Ennek megfelelően szállítmány adatot pénzügyi joggal nem rendelkező felhasználó is létre tud hozni. EKÁER szám igénylésekor azonban már legalább 1 db szállítási viszonylattal rendelkeznie kell a bejelentésnek, és minden szállítási viszonylathoz legalább 1 db árunak tartoznia kell.

Mivel az ’intermodális fuvarozás’ jelölő szállítmány szintű adat, így annak kiválasztása esetén a kiválasztott érték a bejelentésben szereplő összes szállítási viszonylatra értelmezett lesz, és a bejelentés minden egyes felrakodási és lerakodási adatmezőjében megadható lesz magyar cím.

Piszkozat státuszban lehet szállítási viszonylatot törölni (ilyenkor az esetlegesen már rögzített árutételek is törölt státuszba kerülnek), azonban aktív státuszú bejelentéseknél a szállítási viszonylatok címadatai már nem szerkeszthetőek, nem törölhetőek, és új szállítási viszonylat sem adható hozzá a bejelentéshez.

Aktív státuszban az árutételek törölhetőek, azonban bejelentés szinten legalább 1 db árutételnek maradnia kell.

Már mentett bejelentéshez új árutétel hozzáadása a szállítási viszonylatok adatainak szerkesztésre történő megnyitása után lehetséges.

Fontos: a fenti módosítás csak a teljes adattartalmú bejelentések esetében került bevezetésre, az egyszerűsített bejelentés folyamata nem változik.

Elsődleges felhasználó ‘külső’ regisztrációja

Az EKÁER főoldalon a „Regisztráció” menüpont kiválasztása után lehetővé válik az „Elsődleges felhasználó hozzáadása bejelentésre kötelezett regisztrációhoz” funkció kiválasztása. Az új funkció segítségével lehetőség nyílik arra, hogy a bejelentésre kötelezettként korábban már sikeresen regisztrált adózó tekintetében érvényes, az EKAER rendszer használatához szükséges képviseleti joggal rendelkező személyek (törvényes képviselő, állandó meghatalmazott) elsődleges felhasználóként regisztrálhassák magukat, függetlenül az időben elsőként regisztrált elsődleges felhasználótól. (Pl. A törvényes képviselő személyében bekövetkező változás esetén az új törvényes képviselő regisztrációja ezen funkció segítségével elvégezhető, így az nem igényel adóigazgatósági ügyintézést. Az állandó meghatalmazott személyében bekövetkező változás esetén a társaság adóhatóság előtti képviseletre jogosult állandó meghatalmazottja képviseleti jogának nyilvántartásba vételét követően jogosult a „külső” regisztrációt elvégezni, így az nem igényel adóhatósági ügyintézést.)
A regisztráció folyamata éppúgy ügyfélkapu azonosításhoz kötött, mint a bejelentésre kötelezettként történő adózói regisztráció esetén, és az EKÁER bejelentő modulba történő belépések esetén is minden esetben elvárt az elsődleges felhasználókhoz kapcsolódó ügyfélkapus azonosítás. Minden esetben megtörténik továbbá annak vizsgálata is, hogy a regisztrálni kívánó /belépni szándékozó természetes személy valóban megfelel-e az elsődleges felhasználóra vonatkozó jogszabályi feltételeknek.
Amennyiben a megadott adatok alapján az EKÁER-ben már tartozik az adott természetes személyhez felhasználónév, akkor az a regisztráció során felhasználható, nem szükséges új felhasználónév létrehozása.

Feladó és címzett adószámokra vonatkozó szabályok javítása

Az egyszerűsített bejelentések esetében az alábbi (normál bejelentésnél már működő) adatellenőrzési szabályok kerültek beépítésre:
• Közösség-belföldi viszonylatú szállításnál a feladó adatoknál csak közösségi (két betűvel kezdődő) adószám adható meg
• Belföld-közösségi viszonylatú szállításnál a címzett adatoknál csak közösségi (két betűvel kezdődő) adószám adható meg.
• Belföld-belföldi viszonylatú szállításnál a feladó és címzett adatoknál csak magyar adószám adható meg.

Árutételek módosításával kapcsolatos változások

Az árutételek vámtarifaszáma és kereskedelmi árumegnevezése módosíthatóvá válik aktív státuszban is. (Az UN szám csak akkor módosítható, ha egyidejűleg a vámtarifaszám módosítása is megtörténik.) A biztosíték számítása az új áruadatoknak megfelelően újra megtörténik. A termék módosítás oka kötelezően megadandó adat!

Aktív státuszú bejelentésnél új tétel rögzítésekor kötelezően meg kell adni a tétel rögzítésének és törlésének okát.

EnglishGermanRomaniaSlovakia