EKÁER szám

A válaszok az Országgyűlés által megszavazott és kihirdetett törvény, továbbá a miniszteri rendeletek alapján készültek.

1. Helyes az az értelmezés, hogy létezik a cégnek egy EKAER száma, illetve egy adott szállítmánynak egy EKAER sorszáma?

A közúti fuvarozási tevékenységet folytató adózó az adott fuvarhoz kapcsolódóan a bejelentése alapján kap EKAER számot. Az EKAER szám tehát mindig egy adott termékegységet azonosít.

2. Hogyan kaphatunk EKAER számot?

A közúti fuvarozással járó tevékenységet folytatni kívánó adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) ügyfélkapun történő felhasználónév és jelszó igénylését követően az EKAER elektronikus felületen – http://ekaer.nav.gov.hu – jelenti be az Art.-ben meghatározott adatokat. A bejelentést az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) helyett teljesítheti az a személy is, akinek részére az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) az EKAER elektronikus felületen a bejelentéshez szükséges felhasználónevet és jelszót igényelt.

3. Mennyi idő alatt kapjuk meg az EKAER számot?

Az állami adó- és vámhatóság az EKÁER számot az EKÁER felületen való rögzítést követően azonnal megállapítja, és azt az adózó megkapja, feltéve, ha a szám igényléséhez szükséges valamennyi feltételnek megfelel.

Az adózó, törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja, vagy az általa kijelölt személyek által teljesített bejelentés alapján az EKAER szám az EKAER elektronikus felületen megállapításra és tárolásra kerül.

4. Meddig kell EKAER számot igényelni? 

EKAER számot a fuvarozási tevékenység megkezdéséig kell igényelni.

5. Ingyenes az EKAER szám?

6. A megigényelt EKAER szám a megállapítástól számított 15 napig érvényes. Mi történik abban az esetben, ha a 15 napos határidőt követően érkezik meg a szállítmány a közösségből? A 16. napon, vagy később is be kell, illetve be lehet jelenteni a szállítmány megérkezését? Ha egy szállítmány a 15 napból kifutva érkezik meg, abban az esetben kell valamilyen módosítást elvégezni az eredeti EKAER számmal kapcsolatosan, vagy egy új EKÁER számot kell igényelni a 15. napon az akár már úton lévő szállítmány esetében is?

Ebben az esetben a 15 nap eltelte után új EKAER számot kell igényelni.

7. Ha a címzett sérült áru miatt nem veszi át a terméket, vagy nem olyan mennyiségben, mint ahogy azt a feladó lejelentette, szükséges-e a bejelentett adatok módosítása?

A fenti esetben arra a termékmennyiségre, amit a címzett átvesz, nem kell új EKAER szám, ilyen esetben a súly adatot szükséges módosítani. Az át nem vett termék tekintetében az Európai Unió más tagállamában található feladási címről Magyarország területén található átvételi címre, illetve Magyarország területén található feladási címről az Európai Unió más tagállamában található átvételi címre történő közúti fuvarozás relációban a visszaútra új EKAER szám igénylése szükséges, tekintettel arra, hogy ez az eset egyéb célú fuvarozásnak minősül. Belföld-belföld relációban azonban ez esetben hiányzik a nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés, így ilyenkor nem áll fenn bejelentési kötelezettség.

8. A fuvarozó az EKAER szám hitelességét egy mindenki számára hozzáférhető elektronikus felületen ellenőrizni tudja-e?

A tervek szerint az ekaer.nav.gov.hu oldalon az adatvédelmi szempontokat figyelembe véve erre lehetőség nyílik.

9. A hétvégi feladások esetén milyen módon lehet EKAER azonosítót igényelni?

Az EKÁER rendszer interneten keresztül közvetlenül elérhető adatelérési felület, így a „feladások” folyamatosan kivitelezhetőek, EKÁER azonosítót bármikor lehet igényelni. Továbbá tekintettel arra, hogy az EKÁER szám 15 napig érvényes a bejelentés a szállítást megelőző napokban is megtehető, de ügyelni kell arra, hogy a szállítás alatt az EKÁER szám ne veszítse érvényét.

Az EKÁER rendszer a hét minden napján 24 órában üzemel, így hétvégén és munkaidőn kívül is megtörténik az EKÁER azonosítószám kiadása, amennyiben a bejelentés megfelel az előírt feltételeknek.

10. Annyi EKAER szám kell egy kocsira, ahány kockázatos élelmiszeres fuvar van rajta? (Szolgáltatókkal dolgozunk, akik nem csak az Y cég áruját viszik, hanem sok másét is, lehet akár 15-20 megbízó áruja is a kocsin.)

Az EKAER szám az ugyanazon gépjárművel szállított rakományhoz kapcsolódik oly módon, hogy az Art. 22/E. § (8) bekezdésében és 11. számú mellékletében meghatározott adatok bejelentése alapján, azon termékegységre kerül meghatározásra, melyet egy megrendelő (ha saját termék mozgatása történik, akkor a termék tulajdonosa, bérmunka esetén az átvevő) számára, egy gépjárművel szállítanak, belföldre irányuló szállítás esetén egy adott átvételi helyre, a gépjármű ezen útvonalon történő egyszeri mozgása során. Egy termékegység több, vámtarifaszámmal azonosított termékfajtát tartalmazhat. Amennyiben a gépjárművel több címzett/megrendelő részére is végeznek szállítást, akkor annyi EKÁER számnak kell a szállítást kísérnie, amennyi címzett/megrendelő van.

A fentiekkel összefüggésben fontos, hogy EKÁER számot nem kizárólag a kockázatos termékek fuvarozása esetén kell igényelni, hanem akkor is, ha az adózó útdíjköteles gépjárművel közúti fuvarozással járó tevékenységet végez, ezért az EKÁER szám nem a kockázatos termékekhez kötött azonosító.

A kockázatos termékekkel végzett közúti árufuvarozási tevékenység esetén az EKÁER szám kiadásának feltétele, hogy az adózó a kockázatos élelmiszerek és egyéb kockázatos termékek szállítása esetén a biztosítékadási kötelezettségének is eleget tegyen.

Ugyanakkor mentes a bejelentési kötelezettség alól az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel, egy fuvarozás keretében szállítandó kockázatos élelmiszer tömege a 200 kg-ot vagy adó nélküli ellenértéke a 250 000 forintot nem haladja meg, illetve egyéb kockázatos termékek esetében, tömege az 500 kg-ot vagy adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg.

Továbbá mentes a bejelentési kötelezettség alól az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek tömege a 2500 kg-ot vagy az adó nélküli értéke a 2 millió forintot nem haladja meg.

11. A számlázásnak illeszkednie kell-e az EKAER bejelentéshez? Pl. elfogadja-e a Hatóság a napi gyűjtőszámlát, ha azon több kamionnyi, azaz több EKAER számmal rendelkező szállítmány is számlázásra kerül; kell-e/javasolt-e szerepeltetni az EKAER számot a számlán?

Tekintettel arra, hogy a bejelentés időpontjában nem minden esetben áll rendelkezésre az ügyletről kibocsátott számla, illetve egyes esetekben pl. gyűjtőszámla esetén a fuvarozott termék és számla szerinti értékesítés nem feleltethető meg, a számlán kívül más okirat is (szerződés, fuvarlevél stb.) alapján is megállapítható az ellenérték. A számlán az EKAER szám szerepeltetése nem kötelező (és nem is javasolt).

12. A „visszáru” kapcsán kell-e külön bejelentést tenni?

Az át nem vett termék tekintetében az Európai Unió-Magyarország, és a Magyarország-Európai Unió relációban a visszaútra új EKAER szám igénylése szükséges, tekintettel arra, hogy ez az eset egyéb célú fuvarozásnak minősül. Belföld-belföld relációban azonban hiányzik a nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés, így ilyenkor nem áll fenn bejelentési kötelezettség.

13. Rendelkeznie kell-e a kamion vezetőjének valamilyen írásos igazolással az EKAER számról, vagy elég, ha szóban közlik vele?

Az állami adó- és vámhatóság a termék fuvarozását végző személyt nyilatkozattételre kötelezheti többek között az EKAER számról. Fentiek alapján elegendő, ha a fuvarozást végző személy az EKAER számról nyilatkozatot tesz, így azt vele bármilyen formában (akár szóban is) közölni lehet.

14. Nem egyértelmű, hogy az EKAER szám a járatot vagy a szállítólevelet kíséri (átrakó raktár esetén a feltöltő kamionhoz igényelt EKAER számokat kell módosítani, vagy a terítő transzportokhoz újat kell igényelni ugyanahhoz a szállítólevélhez).

Az EKAER szám az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer által a termék közúti fuvarozásának bejelentését követően automatikusan képzett azonosító szám, amely egy adott termék egységet azonosít.

A közúti fuvarozással tevékenységet folytatni kívánó adózó a bejelentése alapján EKAER számot kap. A szállítmány és a szállítólevél nem kap EKAER számot.

Az EKAER rendszerbe egyszerre maximum 3db forgalmi rendszám adata rögzíthető, illetve a rendszám-adat a kirakodási (átvételi) helyre érkezésig illetve az EKAER szám érvényességi idején belül módosítható.

Ebben az esetben tehát nem szükséges új EKAER szám, a rendszám-adatok a kirakodási (átvételi) címre érkezésig, illetve az EKAER szám érvényességi idején belül módosíthatóak, a módosításra okot adó körülmény megjelölésével.

15. Mi történik abban az esetben, ha NAV nem adja ki időben az EKAER számot?

Az EKAER szám kiadása – a kiadhatóságra vonatkozó jogszabályban foglalt feltételek egyidejű teljesítése mellett – az EKAER felületén történik néhány másodperces határidővel. A feltételek teljesítése esetén a rendszer kiadja az EKAER számot, egyéb esetben a kiadhatóság akadályát jelentő tényről tájékoztatja a bejelentőt.

Az üzemzavar ideje alatt nem kiadható EKAER számok esetében szankció sem áll fenn.

EnglishGermanRomaniaSlovakia