Bejelentésre kötelezett személyek

A válaszok az Országgyűlés által megszavazott és kihirdetett törvény, továbbá a miniszteri rendeletek alapján készültek.

1. A fuvar megkezdése előtt kinek és mikor kell bejelenteni a szállítást?

a) Az EURÓPAI UNIÓ MÁS TAGÁLLAMÁBAN TALÁLHATÓ FELADÁSI CÍMRŐL MAGYAROSZÁG TERÜLETÉN TALÁLHATÓ ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI FUVAROZÁS ESETÉN

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 22/E. § (8) bekezdés b)-j) pontban meghatározott adatokat az EKAER szám megállapítása érdekében

– termékbeszerzés esetén a címzett
– termékbeszerzéstől eltérő egyéb cél esetén az átvevő

jelenti be az állami adó- és vámhatósághoz legkésőbb a termék fuvarozásának megkezdéséig.

Az Art. 22/E. § (8) bekezdésének k) pontjában szereplő rendszám adat nem szükséges az EKAER szám megállapításhoz, azonban a rendszámot is legkésőbb a termék fuvarozásának megkezdéséig be kell jelentenie a címzettnek, vagy az átvevőnek.

b) MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN TALÁLHATÓ FELADÁSI CÍMRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS TAGÁLLAMÁBAN TALÁLHATÓ ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI FUVAROZÁS ESETÉN

Az Art 22/E. § (8) bekezdés b)-e), h)-j) pontjaiban meghatározott adatokat az EKAER szám megállapítása érdekében

– értékesítés esetén a feladó
– értékesítéstől eltérő egyéb cél esetén a terméket felrakodó

jelenti be az állami adó- és vámhatósághoz az EKAER elektronikus felületén legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig.

Az Art. 22/E. § (8) bekezdésének k) pontjában szereplő rendszám adat nem szükséges az EKAER szám megállapításhoz, azonban ezt az adatot is legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig be kell jelentenie a feladónak, illetve a terméket felrakodónak.

c) BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI FUVAROZÁS ESETÉN

Belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó, első belföldi adóköteles – nem közvetlenül végfelhasználó részére történő – termékértékesítés esetén, a 22/E. § (8) bekezdés b)-j) pontjaiban meghatározott adatokat az EKAER szám megállapítása érdekében a feladó jelenti be az állami adó- és vámhatósághoz az EKAER elektronikus felületén, legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig.

Az Art. 22/E. § (8) bekezdésének k) pontjában szereplő rendszám adat nem szükséges az EKAER szám megállapításhoz, azonban ezt az adatot is legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig be kell jelentenie a feladónak.

2. Német cég megbízásából Magyarországra szállítjuk az árut. Kinek és mikor kell jelenteni?

Az Európai Unió más tagállamában található feladási címről belföldi átvételi címre termékbeszerzési célú közúti fuvarozás esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 22/E. § (8) bekezdés b)-j) pontjaiban meghatározott adatokat az EKAER szám megállapítása érdekében a címzett jelenti be az állami adó – és vámhatósághoz az EKAER elektronikus felületén legkésőbb a termék fuvarozásának megkezdéséig. A termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszám-adatát az EKAER elektronikus felületén legkésőbb a termék fuvarozásának megkezdéséig a címzettnek kell bejelentenie. Az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló fuvarozás, valamint belföldi feladási címről belföldi rakodási címre történő fuvarozás esetén a termék fuvarozására használt gépjármű kirakodási (átvételi) helyre érkezésének időpontját a címzett jelenti be a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésekor, de legkésőbb a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezését követő munkanapon. Amennyiben nem a címzett veszi át a terméket, az érkezési időpontot a terméket átvevő jelenti be a szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésekor, de legkésőbb a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezését követő munkanapon.

3. Nagy értékű beruházások esetén jellemzően több hónapos megvalósulással egy terméket értékesítenek a közösség egyik tagállamából egy magyarországi címre. Ugyanakkor az értékesítéssel együtt jár a termék üzembe helyezése, Áfa tv. szerinti fel és összeszerelése. Ennek során az értékesítő – illetve az ő megbízásából az alvállalkozója – számos olyan kiegészítő anyagot, árut szállít az üzembe helyezés területére, amelyik az eredeti ügylettől el nem választható, csak úgy jön létre az Áfa tv. szerinti termékértékesítés. A terméket beszerző adóalany számára ez egyetlen termékbeszerzés lesz, ugyanakkor a vele járó kiegészítő szállítások számára egyesével jelenleg azonosíthatatlanok, azok a beszállító felelősségi körébe tartoznak. Értelemszerűen a fuvarozás során ezek a termékek az értékesítő fél, a beszállító – illetve alvállalkozójának – tulajdonában vannak még. Ki lesz a kötelezett a kiegészítő szállítások EKAER bejelentésére?

Ebben az esetben az Európai Unió más tagállamában található feladási címről belföldi átvételi címre irányuló termékbeszerzési célú közúti fuvarozás történik, így a címzett lesz a bejelentésre kötelezett. A szükséges adatokat a címzettnek be kell szereznie a beszállítójától annak érdekében, hogy a fuvarozás megkezdéséig bejelentési kötelezettségének eleget tudjon tenni.

4. Az EU másik tagállamából történő termékbeszerzés esetében, amennyiben az olyan paritás alkalmazásával történik, ahol a termék tulajdonjoga csak az árunak a vevő telephelyére érkezésekor száll át (pl. DAP), abban az esetben ki lesz a kötelezett a szállítások EKAER rendszerbe történő bejelentésére? A beszállító, aki a termék tulajdonjogával rendelkezik a fuvarozás során, vagy esetleg a terméket beszerző adóalany, aki a szállításkor, fuvarozáskor még nem rendelkezik a termék tulajdonjogával?

Az Európai Unió más tagállamában található feladási címről belföldi átvételi címre irányuló termékbeszerzési célú közúti fuvarozás esetén a címzett lesz a bejelentésre kötelezett. Az EKAER kötelezettség független az áru tulajdonjogától.

5. Belföldi forgalomban a szállítmány megérkezését a címzett köteles lejelenteni, ami sok esetben életszerűtlen, (kis címzettek, vagy az igénylés esetében kis feladók tenyésztők, tejes gazdák), és ennek elmaradásáért az EKAER számot igénylőt büntetik.

Az Art. 11. számú mellékletének III. pont 1. alpontja szerint a kérdéses bejelentést a címzett (átvevő) mellett a feladó is megteheti.

6. Belföldi alapanyag fuvar (pl. tejfelvásárlás) esetében kinek kell megigényelni az EKAER számokat (a járatterveket a feldolgozó vállalat adja ki)?

A belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó, első belföldi adóköteles – nem közvetlenül végfelhasználó részére történő – termékértékesítés esetén, az Art. 22/A. § (8) bekezdés b)-j) pontjában meghatározott adatokat az EKAER szám megállapítása érdekében a feladó jelenti be az állami adó- és vámhatósághoz az EKAER elektronikus felületén, legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig. A rendszám adatot az EKAER elektronikus felületén, az EKAER szám igénylésekor vagy azt követően, de legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig a feladónak kell bejelentenie. A termék fuvarozására használt gépjármű kirakodási helyre érkezésének időpontját a címzett (átvevő) vagy a feladó jelenti be a szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésekor, de legkésőbb a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezését követő munkanapon.

Fontos, hogy nem kell EKAER számot kérni a mezőgazdasági termelők olyan értékesítéséhez kapcsolódó fuvarozás esetén, amellyel összefüggésben a termelőt kompenzációs felár illeti meg. Továbbá első adóköteles értékesítés hiányában nem kell EKAER számot kérni az alanyi mentes adózó fuvarozással járó belföldi értékesítése esetén sem.

7. Milyen joga/kötelessége van a teherautó vezetőjének az áru átvételekor? (Mivel nem feltétlenül tudja, hogy amit visz az EKAER köteles-e, elindulhat regisztráció nélkül, majd zárolhatják az úton?)

Az állami adó- és vámhatóság a termék fuvarozását végző személy nyilatkozata alapján a termék fuvarozásában érintett címzettet, feladót és fuvarozót nyilatkozattételre kötelezheti:

a) a fuvarozott termék megnevezéséről, mennyiségéről,
b) a szállítóeszköz megnevezéséről, forgalmi rendszámáról,
c) a termék átvételéről, kirakodásának címéről,
d) az EKAER számról,
e) amennyiben a kirakodási cím nem az általános forgalmi adóalany székhelye, telephelye, fióktelepe, úgy az ingatlan használatának jogcíméről.
f) a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámáról.

Mivel az általános forgalmi adó alanyának tulajdonában lévő kereskedelmi mennyiségű termék csak a termék eredetét hitelt érdemlő módon igazoló dokumentum (különösen fuvarlevél vagy számla) birtokában fuvarozható, az állami adó- és vámhatóság nyilatkozattételre kötelezheti a kereskedelmi mennyiségű termék fuvarozását végző személyt arról, hogy mely általános forgalmi adóalany javára végzi a fuvarozási tevékenységet, továbbá ellenőrizheti a termék eredetét, és az általános forgalmiadó-alany tulajdonjogát hitelt érdemlő módon igazoló dokumentumok (különösen fuvarlevél vagy számla) meglétét. A termék fuvarozását végző személy tehát nem kötelezett bejelentésre.

8. Van-e teendője a fogadó félnek (vevőnek, átvevőnek)?

Az átvevő jelenti be az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló fuvarozás, valamint belföldi feladási címről belföldi rakodási címre történő fuvarozás esetén a termék fuvarozására használt gépjármű kirakodási (átvételi) helyre érkezésének időpontját.

9. Az építkezéshez vásárolt betont ütemesen szállítják a mixerek, de az utolsó adagot (annak mennyiségét, időpontját stb.) csak az építkezés munka menete függvényében lehet majd meghatározni. Ki és mikor fogja ezt bejelenteni?

A belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó, első belföldi adóköteles – nem közvetlenül végfelhasználó részére történő – termékértékesítés esetén az Art. 22/E. § (8) bekezdés b)-j) pontjában meghatározott adatokat az EKAER szám megállapítása érdekében a feladó jelenti be az állami adó- és vámhatósághoz az EKAER elektronikus felületén, legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig. A termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámát az EKAER elektronikus felületén az EKAER szám igénylésekor, vagy azt követően, de legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig a feladónak kell bejelentenie. A termék fuvarozására használt gépjármű kirakodási (átvételi) helyre érkezésének időpontját a címzett (átvevő) vagy a feladó jelenti be a szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésekor, de legkésőbb a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezését követő munkanapon.

10. Egy nagyberuházás esetén ki a végfelhasználó? A fővállalkozó, aki épít, vagy a beruházó, aki a beruházás eredményét használni fogja? 

A törvény értelmében végfelhasználó a terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségben magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából vásárló természetes személy. Vagyis egy beruházásban közreműködő vállalkozás esetében nem valósulhatnak meg a végfelhasználóval szemben támasztott követelmények.

EnglishGermanRomaniaSlovakia