Változások

Frissítve a 2015. június 1-jén életbe lépett változásokkal

Az új EKÁER-részletszabályokat tartalmazó miniszteri rendelet számos ponton új alapokra helyezi az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer szabályozását, illetve letisztultabb szabályozási struktúrát biztosít a korábban hatályos szabályokhoz képest.

A 2015. február 27-én kiadott Magyar Közlönyben megjelent az EKÁER-rendszerre vonatkozó törvénymódosítás, a részletszabályokat tartalmazó miniszteri rendelet ide kattintva letölthető.

A 2015-ös fontos határidők áttekintéséért kattintson ide.
 

2015. június 1-től

hatályosak az alábbi rendelkezések:

(4) egy EKÁER-számot kell kérni akkor is, ha a szóban forgó ügyletben egy gépjárművel a) egy feladó több felrakodási címéről, b) egy címzett több kirakodási (átvételi) címére történik a közúti fuvarozás.

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben a) az EU más tagállamából belföldi kirakodási (átvételi) címre történő közúti fuvarozás esetén kizárólag a sorban utolsó felrakodási címet kell bejelenteni, belföldi feladási címről belföldi vagy az EU más tagállamában található kirakodási (átvételi) címre történő közúti fuvarozás esetén valamennyi felrakodási címet be kell jelenteni.

(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben a) belföldről az EU más tagállamában található kirakodási (átvételi) címre történő közúti fuvarozás esetén kizárólag a sorban első kirakodási (átvételi) címet kell bejelenteni, b) az EU más tagállamából vagy belföldi feladási címről belföldi kirakodási (átvételi) címre történő közúti fuvarozás esetén valamennyi kirakodási (átvételi) címet be kell jelenteni.
 

(A) ALAPVETŐ VÁLTOZÁSOK

A szigorúbb jogértelmezés lép életbe, vagyis a bejelentési kötelezettség alóli mentesüléshez mindkét határérték alá kell kerülni.

A mentességi szabály kapcsán (a „vagy kötőszó „és”-re cserélésével) egyértelműsítésre került, hogy a mentességhez megjelölt két feltétel együttes érvényesülése esetén áll be az EKAER alóli mentesülés, azaz mentesség kizárólag akkor alkalmazható, ha a szállított termékegység sem a 2,5 tonnát, sem az 5 millió forint értékhatárt nem haladja meg.

Enyhülés, hogy a nem kockázatos termékek esetén az áru értékére vonatkozó határérték 5 millió forintra emelkedik. A kockázatos élelmiszerek esetén is növekedtek a határértékek, itt az egyéb kockázatos termékek előírásai lesznek érvényesek, tehát 500 kg tömeg vagy 1 millió forint áruérték felett keletkezik csak bejelentési kötelezettség.

(1) A súly és az értékhatároknak egyszerre kell teljesülniük a mentességi feltételeknél (termékek bruttó tömege, nettó értéke), azaz egyértelműsödnek az EKAER alóli mentesülés súly illetve értékhatárhoz kötött feltételei (az ún. „és/vagy” problematika).

(2) 500 kg-ra és 1 millió forintra emelkedik a kockázatos termékeknél (tehát a kockázatos élelmiszereknél is) a bejelentési kötelezettség határértéke. A nem kockázatos termékek esetén a limit 2.500 kg és 5 millió forintra változik.

(3) A kockázati biztosíték számításának ideje 60 napról 45 napra csökken.

(4) Az áru megérkezését a megérkezést követő 3 munkanapon belül kell bejelenteni, de legkésőbb az EKAER-szám érvényességi idején belül.

(5) A fuvarozás megkezdéséig a termék megnevezése, valamint vámtarifaszáma is módosítható.

(6) A cikkszám bejelentése 2015. március 1-jét követően opcionális, azaz nem kötelező.

 

(B) MENTESSÉGEK

(1) a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bejelentésköteles hulladékszállítás keretében szállított termék,

(2) a fémkereskedelemről szóló törvény szerinti anyagkísérő okmánnyal szállított fémkereskedelmi engedélyköteles termék,

(3) az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 1. § 1. pontja szerinti anyagok, (azaz bármely anyag vagy azok keveréke, amelyet emberi betegségek megelőzésére vagy kezelésére alkalmazható termékként jelenítenek meg, vagy azok az anyagok vagy keverékei, amelyek farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus hatások kiváltása révén az ember valamely élettani funkciójának helyreállítása, javítása vagy módosítása, illetve az orvosi diagnózis felállítása érdekében az emberi szervezetben vagy emberi szervezeten alkalmazhatók)

(4) a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerint postai küldeményként feladott termék

 

(C) EGYSZERŰSÍTETT ADATKÖZLÉS

Az a közúti fuvarozási tevékenységet folytatni kívánó adózó, akinek (amelynek)

(1) a bejelentés évét megelőző második adóévben az éves nettó árbevétele az 50 milliárd forintot elérte vagy meghaladta,

(2) a bejelentés évét megelőző második adóévben az értékesítése nettó árbevételének 80%-a (40 milliárd forint) saját termelésű készletek értékesítéséből származik,

(3) szerepel az állami adó- és vámhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, és

(4) a 11-13. § szerinti bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt

az EKAER szám megállapítása érdekében nem kockázatos termékek esetében jogosult egyszerűsített adattartalommal bejelentést tenni.

Az adózó az állami adó- és vámhatóságtól gyártásszervezésének sajátosságára tekintettel kérheti meghatározott belföldi felrakodási cím és belföldi kirakodási (átvételi) cím közötti, legfeljebb 20 kilométeres, teljes egészében belföldi közúti szakaszon történő közúti fuvarozással járó tevékenység mentesítését (a továbbiakban: útszakasz-mentesítés), amennyiben az adott közúti szakaszon a saját részére beszerzett vagy az általa feladott termékek fuvarozásának gyakorisága okán a napi bejelentési kötelezettség aránytalan terhet jelent az adózó számára.

Egyszerűsített adattartalmú bejelentés esetén az adózónak elegendő a feladó, a címzett, a rendszám adatokat bejelenteni. Egyszerűsített adattartalmú bejelentést tehetnek az egyetemes postai szolgáltatók, valamint nem kockázatos termékek esetében az az adózó, akinek a bejelentés évét megelőző második adóévben az éves nettó árbevétele az 50 milliárd forintot, saját termelésű készletek értékesítéséből származó nettó árbevétele a 40 milliárd forintot elérte vagy meghaladta, szerepel a NAV által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, és a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt. A határértékek teljesítését segíti, hogy azokat egyszerre lehet az egyedi cég beszámolóadataival, illetve a belföldi konszolidációba bevont vállalkozások konszolidált adataival teljesíteni.

 

(D) A VEVŐ IS LEHET BEJELENTÉSRE KÖTELEZETT

nem kockázatos termékek, valamint nem közvetlen végfelhasználó részére történő első ÁFA-köteles értékesítés esetén esetén.

A közúti fuvarozással járó, belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első ÁFA-köteles értékesítés esetén már a címzett, azaz a vevő is lehet bejelentésre kötelezett. Ha az árut a címzett fuvarozza (fuvaroztatja) el, akkor ő lesz a kötelezett. Ez a rendelkezés 2015. április 1-jétől lép hatályba és kizárólag a nem kockázatos termékekre vonatkozik.

Az áru megérkezését mostantól csak az eredeti bejelentésre kötelezett jelentheti.

Új rendelkezés, hogy ha a belföldi, EKÁER-bejelentés-köteles termékértékesítés során a nem kockázatos terméket a címzett fuvarozza, fuvaroztatja, a bejelentési kötelezettség a címzettet terheli (ezen szabály alapján belföldi láncértékesítés esetén a végső vevőhöz is áttevődhet az EKAER-kötelezettség, amennyiben ő az a címzett, aki a terméket elfuvarozza/fuvaroztatja). Ugyanakkor kockázatos termékek esetén a szabály változatlan maradt, azaz első belföldi adóköteles értékesítés esetén a feladó lesz a bejelentésre kötelezett. Abban az esetben, ha egy gépjárműre egy feladó és egy címzett vonatkozásában egyszerre kerül fel kockázatos és nem kockázatos termék is, akkor amennyiben a határértékek átlépésre kerülnek, egyszerre kell mindkét félnek, azaz a feladónak és a címzettnek is EKAER-számot kérni, amennyiben a címzett a fuvarozó/fuvaroztató.

 

(E) LÁNCÜGYLETEK

Ha a terméket belföldön egymást követően többször értékesítik (láncügylet) úgy, hogy azt csak egy alkalommal fuvarozzák közúton, akkor az EKÁER-szabályait arra a termékértékesítésre kell alkalmazni, mely során a terméket fuvarozzák, azaz ebben az esetben a bejelentés nem megkerülhető. Az ÁFA-törvény szabályozásától eltérő pontosító rendelkezés, hogy amennyiben egy láncügylet közbenső szereplője, aki egyszerre feladó és címzett is, úgy tekintendő, mint aki a termék fuvarozását, vagy fuvaroztatását feladóként végzi.

 

(F) TŰRÉSHATÁR

A zéró tolerancia elvétől az adózóbarát szabályozás irányába elmozdulva a regisztrálandó adatok esetén 10%-ot lehet tévedni: a rendelet 10% tűréshatárt engedélyez a tömeg és érték adatok meghatározása során, csökkentve a szankcionálás veszélyét. Fontos változás, hogy értékadatokat csak a kockázatos termékek bejelentése során kell megadni.

 

(G) EGYEDI MENTESSÉG

2015. április 1-jétől lehetőség van egyedi mentességre. Egyedi mentesség (útszakasz mentesítés) kérhető az egyszerűsített adattartalmú bejelentést teljesítő adózó esetében. Az adózó gyártásszervezésének sajátosságára tekintettel kérheti az állami adó- és vámhatóságtól meghatározott belföldi felrakodási cím és belföldi kirakodási (átvételi) cím közötti, legfeljebb 20 kilométeres, teljes egészében belföldi közúti szakaszon történő közúti fuvarozással járó tevékenység mentesítését (a továbbiakban: útszakasz-mentesítés), amennyiben az adott közúti szakaszon a saját részére beszerzett vagy az általa feladott termékek fuvarozásának gyakorisága okán a napi bejelentési kötelezettség aránytalan terhet jelent az adózó számára. Az egyedi mentesítést az állami adó- és vámhatóság határozatban engedélyezi. Az egyedi mentesítésre vonatkozó határozat a jogerőre emelkedésétől számított 1 évre szól, és tartalmazza a mentesített útszakasz kezdő és végpontjának kilométerszelvényeit, valamint a mentesítéssel érintett közút számát is. Az egyedi mentesítés iránti kérelem újból benyújtható az egyedi mentesítés lejáratát megelőző legalább 90 nappal korábban.

(H) EKAER-SZÁM ÉRVÉNYTELENÍTÉSE

2015. április 1-jétől van lehetőség arra, hogy az adózó, illetve az általa meghatalmazott személy az EKAER számot a 15 napos érvényességi időn belül az indokok megadása mellett érvénytelenítse.

Forrás: NAV

EnglishGermanRomaniaSlovakia