Általános szabályok

A válaszok a kihirdetett, valamint az Országgyűlés által már megszavazott törvény, továbbá a miniszteri rendeletek tervezete alapján készültek.

1. Mit jelent pontosan az első adóköteles termékértékesítés?

A belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés alatt az olyan termékek értékesítése értendő, amelyeket az adózó a Közösség más tagállamából, harmadik országból történő beszerzést, vagy belföldi előállítást, létrehozást követően először értékesített fuvarozással egybekötötten belföldi rendeltetési helyre úgy, hogy az értékesítés adóköteles. Első adóköteles értékesítésnek tekintendő a bérmunkával létrehozott termék belföldre, nem végfelhasználó felé történő értékesítése. Tekintettel arra, hogy a feltételek között szerepel az is, hogy az értékesítés adóköteles legyen, nem kell EKAER számot kérni a mezőgazdasági termelők olyan értékesítéséhez kapcsolódó fuvarozás esetén, amellyel összefüggésben a termelőt kompenzációs felár illeti meg. Továbbá első adóköteles értékesítés hiányában nem kell EKAER számot kérni az alanyi adómentes adózó fuvarozással járó belföldi értékesítése esetén sem. Az Art. végfelhasználónak tekinti azt a természetes személyt, aki a terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségben magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából vásárolja.

2. A fuvar megkezdése előtt mennyivel kell bejelenteni a szállítást?

a) Az EURÓPAI UNIÓ MÁS TAGÁLLAMÁBAN TALÁLHATÓ FELADÁSI CÍMRŐL MAGYAROSZÁG TERÜLETÉN TALÁLHATÓ ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI FUVAROZÁS ESETÉN

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 22/E. § (8) bekezdés b)-j) pontban meghatározott adatokat az EKAER szám megállapítása érdekében

– termékbeszerzés esetén a címzet
– termékbeszerzéstől eltérő egyéb cél esetén az átvevő

jelenti be az állami adó- és vámhatósághoz legkésőbb a termék fuvarozásának megkezdéséig.

Az Art. 22/E. § (8) bekezdésének k) pontjában szereplő rendszám adat nem szükséges az EKAER szám megállapításhoz, azonban a rendszámot is legkésőbb a termék fuvarozásának megkezdéséig be kell jelentenie a címzettnek, vagy az átvevőnek.

b) MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN TALÁLHATÓ FELADÁSI CÍMRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS TAGÁLLAMÁBAN TALÁLHATÓ ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI FUVAROZÁS ESETÉN

Az Art 22/E. § (8) bekezdés b)-e), h)-j) pontjaiban meghatározott adatokat az EKAER szám megállapítása érdekében

– értékesítés esetén a feladó
– értékesítéstől eltérő egyéb cél esetén a terméket felrakodó

jelenti be az állami adó- és vámhatósághoz az EKAER elektronikus felületén legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig.

Az Art. 22/E. § (8) bekezdésének k) pontjában szereplő rendszám adat nem szükséges az EKAER szám megállapításhoz, azonban ezt az adatot is legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig be kell jelentenie a feladónak, illetve a terméket felrakodónak.

c) BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI FUVAROZÁS ESETÉN

Belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó, első belföldi adóköteles – nem közvetlenül végfelhasználó részére történő – termékértékesítés esetén, a 22/E. § (8) bekezdés b)-j) pontjaiban meghatározott adatokat az EKAER szám megállapítása érdekében a feladó jelenti be az állami adó- és vámhatósághoz az EKAER elektronikus felületén, legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig.

Az Art. 22/E. § (8) bekezdésének k) pontjában szereplő rendszám adat nem szükséges az EKAER szám megállapításhoz, azonban ezt az adatot is legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig be kell jelentenie a feladónak.

3. Helyes az az értelmezés, hogy létezik a cégnek egy EKAER száma, illetve egy adott szállítmánynak egy EKAER sorszáma?

A közúti fuvarozási tevékenységet folytató adózó az adott fuvarhoz kapcsolódóan a bejelentése alapján kap EKAER számot. Az EKAER szám tehát mindig egy adott termékegységet azonosít.

4. Hogyan kaphatunk EKAER számot?

A közúti fuvarozással járó tevékenységet folytatni kívánó adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) ügyfélkapun történő felhasználónév és jelszó igénylését követően az EKAER elektronikus felületen jelenti be az Art.-ben meghatározott adatokat. A bejelentést az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) helyett teljesítheti az a személy is, akinek részére az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) az EKAER elektronikus felületen a bejelentéshez szükséges felhasználónevet és jelszót igényelt.

5. Mennyi idő alatt kapjuk meg az EKAER számot?

Az állami adó- és vámhatóság az EKÁER számot az EKÁER felületen való rögzítést követően azonnal megállapítja, és azt az adózó megkapja, feltéve, ha a szám igényléséhez szükséges valamennyi feltételnek megfelel.

Az adózó, törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja, vagy az általa kijelölt személyek által teljesített bejelentés alapján az EKAER szám az EKAER elektronikus felületen megállapításra és tárolásra kerül.

6. Meddig kell EKAER számot igényelni? 

EKAER számot a fuvarozási tevékenység megkezdéséig kell igényelni.

7. Ingyenes az EKAER szám?

Igen.

8. A megigényelt EKAER szám a megállapítástól számított 15 napig érvényes. Mi történik abban az esetben, ha a 15 napos határidőt követően érkezik meg a szállítmány a közösségből? A 16. napon, vagy később is be kell, illetve be lehet jelenteni a szállítmány megérkezését? Ha egy szállítmány a 15 napból kifutva érkezik meg, abban az esetben kell valamilyen módosítást elvégezni az eredeti EKAER számmal kapcsolatosan, vagy egy új EKÁER számot kell igényelni a 15. napon az akár már úton lévő szállítmány esetében is?

Ebben az esetben a 15 nap eltelte után új EKAER számot kell igényelni.

9. Saját áru kiszállításakor is fennáll a bejelentési kötelezettség?

Amennyiben a saját áru mozgatása kizárólag belföldön történik, úgy az után nem áll fenn bejelentési kötelezettség. Az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzés vagy egyéb célú behozatal, illetve Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítés vagy egyéb célú kivitel, továbbá belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés esetén áll fenn a bejelentési kötelezettség.

10. A bejelentésre meghatalmazottak számára vonatkozóan van-e korlátozás cégenként?

Nincs ilyen korlátozás.

11. Telephelyeink között történhet-e EKAER nélküli átszállítás (alapanyag, áru, stb.)?

Csak akkor áll fenn bejelentési kötelezettség, ha a belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés történik. Így, ha az adóalany belföldi telephelyei között fuvarozza/fuvaroztatja a saját termékét, nem kell EKAER számot igényelni. Azonban, ha az adóalany a terméket olyan telephelyei között fuvarozza/fuvaroztatja, amelyek közül az egyik az Európai Unió más tagállamában található, a bejelentési kötelezettség az egyéb célú behozatal, illetve egyéb célú kivitel okán fennáll.

12. Melyek a kockázatos élelmiszerek fuvarozásával kapcsolatos szigorúbb szabályok?

A bejelentési kötelezettség fennáll a kockázatos élelmiszerek esetében akkor is, ha a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles, és egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a 250 000 forintot meghaladja. Illetve egyéb kockázatos termékek esetében, ha a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles, és egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot meghaladja.

13. Fuvarozás közben fellépő műszaki probléma (baleset, szervizelés, áru megcsúszása) miatt az árut egy másik járműre kell rakni, vagy a pótkocsit átakasztani, szükséges-e új EKAER szám igénylés?

Nem szükséges új EKAER szám, a rendszám adatok – fuvarozási iránytól függően – a kirakodási (átvételi) címre érkezésig, illetve az EKAER szám érvényességi idején belül módosíthatóak, a módosításra okot adó körülmény megjelölésével.

14. Kiszállítás közben elromlik az autó, másik autóval folytatható-e ugyanazon EKAER számmal a fuvarozás és hogyan?

Igen, tekintettel arra, hogy a rendszám – a fuvarozás irányától függően – a termék kirakodási (átvételi) helyre érkezésének bejelentéséig, illetve az EKAER szám érvényességi idején belül módosítható. Fontos azonban, hogy a módosítást haladéktalanul be kell jelenteni, figyelemmel arra, hogy az állami adó- és vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés során az EKAER szám alatt az aktuális, valós adatoknak kell szerepelniük.

15. Milyen joga/kötelessége van a teherautó vezetőjének az áru átvételekor? (Mivel nem feltétlenül tudja, hogy amit visz az EKAER köteles-e, elindulhat regisztráció nélkül, majd zárolhatják az úton?)

Az állami adó- és vámhatóság a termék fuvarozását végző személy nyilatkozata alapján a termék fuvarozásában érintett címzettet, feladót és fuvarozót nyilatkozattételre kötelezheti:

a) a fuvarozott termék megnevezéséről, mennyiségéről,

b) a szállítóeszköz megnevezéséről, forgalmi rendszámáról,

c) a termék átvételéről, kirakodásának címéről,

d) az EKAER számról,

e) amennyiben a kirakodási cím nem az általános forgalmi adóalany székhelye, telephelye, fióktelepe, úgy az ingatlan használatának jogcíméről.

f) a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámáról.

Mivel az általános forgalmi adó alanyának tulajdonában lévő kereskedelmi mennyiségű termék csak a termék eredetét hitelt érdemlő módon igazoló dokumentum (különösen fuvarlevél vagy számla) birtokában fuvarozható, az állami adó- és vámhatóság nyilatkozattételre kötelezheti a kereskedelmi mennyiségű termék fuvarozását végző személyt arról, hogy mely általános forgalmi adóalany javára végzi a fuvarozási tevékenységet, továbbá ellenőrizheti a termék eredetét, és az általános forgalmiadó-alany tulajdonjogát hitelt érdemlő módon igazoló dokumentumok (különösen fuvarlevél vagy számla) meglétét. A termék fuvarozását végző személy tehát nem kötelezett bejelentésre.

16. A fuvarozó az EKAER szám hitelességét egy mindenki számára hozzáférhető elektronikus felületen ellenőrizni tudja-e?

17. Feladótól a címzettig több gépjárművel történik adott áru szállítása és a felrakodás megkezdésekor ismertek a rendszámok. EKAER szám igénylésekor le lehet-e jelenteni több rendszámot? (Pótkocsi, vontató kocsik használata.)

Az EKAER rendszerben egyszerre több rendszám is rögzíthető lesz, a rendszám adat a kirakodási (átvételi) címre történő megérkezésig, illetve az EKAER szám érvényességi idején belül módosítható. A módosításra okot adó körülménnyel egy időben – jelen esetben a fuvareszköz váltásakor – kell megadni a módosított rendszámadatot.

18. Van-e bejelentési kötelezettsége a termékbeszerzőnek, ha magát a fuvareszközt szerzi be, amely „saját lábon” érkezik a vevő telephelyére?

A bejelentési kötelezettség a termékértékesítés/beszerzés tényéhez kötődik, így nincs annak relevanciája, hogy a megvásárolt áru saját lábon érkezik-e vagy sem, tehát ebben az esetben is fennáll a bejelentési kötelezettség.

19. Van-e teendője a fogadó félnek (vevőnek, átvevőnek)?

Az átvevő jelenti be az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló fuvarozás, valamint belföldi feladási címről belföldi rakodási címre történő fuvarozás esetén a termék fuvarozására használt gépjármű kirakodási (átvételi) helyre érkezésének időpontját.

20. A hétvégi feladások esetén milyen módon lehet EKAER azonosítót igényelni?

Az EKÁER rendszer interneten keresztül közvetlenül elérhető adatelérési felület, így a „feladások” folyamatosan kivitelezhetőek, EKÁER azonosítót bármikor lehet igényelni. Továbbá tekintettel arra, hogy az EKÁER szám 15 napig érvényes a bejelentés a szállítást megelőző napokban is megtehető, de ügyelni kell arra, hogy a szállítás alatt az EKÁER szám ne veszítse érvényét.

Az EKÁER rendszer a hét minden napján 24 órában üzemel, így hétvégén és munkaidőn kívül is megtörténik az EKÁER azonosítószám kiadása, amennyiben a bejelentés megfelel az előírt feltételeknek.

21. Ki és hogyan tudja majd korrigálni az előzetesen bejelentett szállítmánya adatait akkor, ha jóval a bejelentés után kiderül, hogy az áru mégsem fér fel egy szállító járműre?

A közúti árufuvarozás mindhárom relációjában lehetősége van a bejelentésre kötelezettnek az EKÁER számhoz tartozó termékmegnevezéshez tartozó bruttó súly módosítására:

– EU más tagállamából Magyarország területén található átviteli címre történő fuvarozás esetén a termék kirakodási (átvételi) helyre történő megérkezésének bejelentéséig, a módosítás indokának megadásával.

– Magyarország területén található feladási címről az EU más tagállamába történő átvételi címre történő fuvarozás esetén, a módosítás indokának megadásával az EKAER szám érvényességi idején belül.

– Belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti árufuvarozás esetén a módosítás indokának megadásával legkésőbb a termék kirakodási (átvételi) helyre történő megérkezésének bejelentéséig.

A módosítást az arra okot adó körülmény bekövetkezését követően haladéktalanul be kell jelenteni. Az állami adó- és vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés során az EKAER szám alatt az aktuális valós adatoknak kell szerepelniük, ezért a bejelentésre kötelezett tartozik felelősséggel.

A bejelentéseket az adózó vagy az a személy teljesítheti, akinek részére az adózó vagy törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja az EKAER felületen a bejelentéshez szükséges felhasználónevet és jelszót igényelt. A felhasználónévvel és jelszóval rendelkező személyek által tett bejelentés az adózó nevében tett jognyilatkozatnak minősül.

22. Annyi EKAER szám kell egy kocsira, ahány kockázatos élelmiszeres fuvar van rajta? (Szolgáltatókkal dolgozunk, akik nem csak az Y cég áruját viszik, hanem sok másét is, lehet akár 15-20 megbízó áruja is a kocsin.)

Az EKAER szám az ugyanazon gépjárművel szállított rakományhoz kapcsolódik oly módon, hogy az Art. 22/E. § (8) bekezdésében és 11. számú mellékletében meghatározott adatok bejelentése alapján, azon termékegységre kerül meghatározásra, melyet egy megrendelő (ha saját termék mozgatása történik, akkor a termék tulajdonosa, bérmunka esetén az átvevő) számára, egy gépjárművel szállítanak, belföldre irányuló szállítás esetén egy adott átvételi helyre, a gépjármű ezen útvonalon történő egyszeri mozgása során. Egy termékegység több, vámtarifaszámmal azonosított termékfajtát tartalmazhat. Amennyiben a gépjárművel több címzett/megrendelő részére is végeznek szállítást, akkor annyi EKÁER számnak kell a szállítást kísérnie, amennyi címzett/megrendelő van.

A fentiekkel összefüggésben fontos, hogy EKÁER számot nem kizárólag a kockázatos termékek fuvarozása esetén kell igényelni, hanem akkor is, ha az adózó útdíjköteles gépjárművel közúti fuvarozással járó tevékenységet végez, ezért az EKÁER szám nem a kockázatos termékekhez kötött azonosító.

A kockázatos termékekkel végzett közúti árufuvarozási tevékenység esetén az EKÁER szám kiadásának feltétele, hogy az adózó a kockázatos élelmiszerek és egyéb kockázatos termékek szállítása esetén a biztosítékadási kötelezettségének is eleget tegyen.

Ugyanakkor mentes a bejelentési kötelezettség alól az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel, egy fuvarozás keretében szállítandó kockázatos élelmiszer tömege a 200 kg-ot vagy adó nélküli ellenértéke a 250 000 forintot nem haladja meg, illetve egyéb kockázatos termékek esetében, tömege az 500 kg-ot vagy adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg.

Továbbá mentes a bejelentési kötelezettség alól az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek tömege a 2500 kg-ot vagy az adó nélküli értéke a 2 millió forintot nem haladja meg.

23. Átrakás esetén hogyan kell eljárni? Pl. kamion visz termékeket egy depóba, onnan kisteherautók viszik tovább.

A bejelentésre kötelezettnek lehetősége van a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámának módosítására, illetve egyszerre több rendszám is rögzíthető. Átrakodás esetén a gépjármű rendszámát kell módosítani (elvárás, hogy az EKÁER számhoz mindig a szállítást végző gépjármű rendszáma legyen feltüntetve).

24. Mi történik, ha bármely okból vontatót cserél a fuvarozó? (Pl. műszaki hiba esetén, és az áru a pótkocsin van.)

Az EKAER rendszerbe egyszerre több rendszám adat is rögzíthető, illetve a rendszám adat a kirakodási (átvételi) helyre érkezésig illetve az EKAER szám érvényességi idején belül módosítható.

25. Az építkezéshez vásárolt betont ütemesen szállítják a mixerek, de az utolsó adagot (annak mennyiségét, időpontját stb.) csak az építkezés munka menete függvényében lehet majd meghatározni. Ki és mikor fogja ezt bejelenteni?

A belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó, első belföldi adóköteles – nem közvetlenül végfelhasználó részére történő – termékértékesítés esetén az Art. 22/?. § (8) bekezdés b)-j) pontjában meghatározott adatokat az EKAER szám megállapítása érdekében a feladó jelenti be az állami adó- és vámhatósághoz az EKAER elektronikus felületén, legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig. A termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámát az EKAER elektronikus felületén az EKAER szám igénylésekor, vagy azt követően, de legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig a feladónak kell bejelentenie. A termék fuvarozására használt gépjármű kirakodási (átvételi) helyre érkezésének időpontját a címzett (átvevő) vagy a feladó jelenti be a szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésekor, de legkésőbb a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezését követő munkanapon.

26. Elképzelhető, hogy nem rakodhatják meg teljesen áruval az autót, csak mert kevesebb (esetleg több) árut jelentettek le?

A bejelentésre kötelezett a módosítás indokának megadásával az EKAER elektronikus felületén az áru bruttó tömegét, adó nélküli ellenértékét (adó nélküli beszerzési árát, adó nélküli előállítási értékét), és a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámára vonatkozó adatot a termék kirakodási (átvételi) helyre érkezésének bejelentéséig módosíthatja. A módosítást az arra okot adó körülmény bekövetkezését követően haladéktalanul be kell jelenteni. Az állami adó- és vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés során az EKAER szám alatt az aktuális valós adatoknak kell szerepelniük, ezért a bejelentésre kötelezett tartozik felelősséggel.

27. Távol-keletről tengeren érkező konténer Magyarországra vasúton érkezik meg, valamely terminálon átrakásra kerül közúti alvázra, és közúton érkezik az importáló cég telephelyére. Ebben az esetben ez a nem EU-s beszerzés minek minősül EKAER szempontjából?

Ebben az esetben nem áll fenn bejelentési kötelezettség tekintettel arra, hogy harmadik országos reláció esetén nincs bejelentési kötelezettség.

28. A számlázásnak illeszkednie kell-e az EKAER bejelentéshez? Pl. elfogadja-e a Hatóság a napi gyűjtőszámlát, ha azon több kamionnyi, azaz több EKAER számmal rendelkező szállítmány is számlázásra kerül; kell-e/javasolt-e szerepeltetni az EKAER számot a számlán?

Tekintettel arra, hogy a bejelentés időpontjában nem minden esetben áll rendelkezésre az ügyletről kibocsátott számla, illetve egyes esetekben pl. gyűjtőszámla esetén a fuvarozott termék és számla szerinti értékesítés nem feleltethető meg, a számlán kívül más okirat is (szerződés, fuvarlevél stb.) alapján is megállapítható az ellenérték. A számlán az EKAER szám szerepeltetése nem kötelező (és nem is javasolt).

29. Gyűjtőszállítás esetén, mikor egy belföldi járat veszi fel az árut, de másik tehergépkocsi szállítja külföldre (vagy épp fordítva), valamint begyűjtést követően az áru 1-2 napig raktárban marad, és ezután indul külföldre, ilyen esetben hogyan történik a bejelentés?

Az EKAER szám 15 napig érvényes. A rendszám – a fuvarozás irányától függően – a termék kirakodási (átvételi) helyre érkezésének bejelentéséig, illetve az EKAER szám érvényességi idején belül módosítható. Felhívjuk a figyelmet, hogy mentes a bejelentési kötelezettség alól az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek tömege a 2500 kg-ot vagy az adó nélküli értéke a 2 millió forintot nem haladja meg. Továbbá mentes az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó kockázatos élelmiszer tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a 250 000 forintot nem haladja meg, illetve egyéb kockázatos termékek esetében, tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg.

30. A szállítmányozási területen gyakran előforduló jelenség, hogy a szállítmányozó eszközt (itt az útdíj köteles járművet, továbbiakban: jármű) megpróbálják a lehető legjobban kihasználni, így a szállítmányok úgy indulnak útnak, hogy egy jármű több címre, több címzettnek fog terméket szállítani (gyűjtőfuvar). Ilyen szállítások a közösség területéről is érkeznek Magyarországi címre és magyarországi címről is indulnak a közösség területére. A törvény szerint EKAER számot kell igényelni minden fuvarozás esetén, minden címzett, illetve feladás vonatkozásában. E szerint több EKAER számot is kell igényelni, a szállítmányozó szemszögéből – vagy a beszerző oldaláról a beszerzőnek – ugyanazon szállítmányra, attól függően hány címzettnek szállít – szerez be – termékeket?

Az EKAER szám termékegységenként kerül megállapításra. Egy termékegységnek minősül az ugyanazon címzett részére, egy gépjárművel szállítandó termékek összessége. Egy termékegység több vámtarifaszámmal azonosított termékfajtát tartalmazhat. Tehát egy fuvarhoz adott esetben több EKAER számot is kell igényelni. Felhívjuk a figyelmet ugyanakkor arra, hogy mentes a kötelezettségek alól az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek tömege a 2500 kg-ot vagy az adó nélküli értéke a 2 millió forintot nem haladja meg. Továbbá mentes az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó kockázatos élelmiszer tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a 250 000 forintot nem haladja meg, illetve egyéb kockázatos termékek esetében, tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg. Ha a fentiek szerinti mentesség nem áll fenn, akkor címzettenként kell EKAER számot igényelni.

31. A magyarországi vevői készlet esetén a korábban már Magyarország területére behozott termékből kerül kitárolásra és magyarországi címekre történő elszállításra termék. Helyes-e az a következtetés, hogy ezek a kitárolások az Áfa tv. szerinti közösségen belüli termékbeszerzésnek minősülnek, így ezek nem első belföldi adóköteles termékértékesítések lesznek, illetve ilyenkor már fuvarozás sem kapcsolódik az ügylethez, így nem szükséges EKAER számot igényelni utána.

Nem szükséges EKAER számot igényelni abban az esetben, ha az adóalany kitárolja a terméket a vevői készletéből úgy, hogy azt értékesítés nélkül átszállítja/átszállítattja egy másik belföldi címre. Azonban, ha a vevői készletből úgy tárolja ki és adja fel a terméket egy másik belföldi rendeltetési helyre, hogy azt egyúttal értékesíti is, akkor ahhoz belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés jogcímén – az egyéb feltételek fennállása esetén – szükséges az EKAER szám.

32. Abban az esetben, ha egy Magyarországról induló, az Európai Unióba tartó szállítás kombinált módon közúton és vasúton történik (és a közúti szakasz minimális), az ilyen kombinált szállítással végrehajtott Közösségen belüli értékesítéshez szükséges EKAER számot igényelni? 

Igen, a közúti szakasz tekintetében szükséges az EKAER szám igénylése.

33. Magyarországról induló az Európai Unióba tartó szállítás esetében a feladó EKAER számot igényel legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig. Egyes termékek esetében (pl. ömlesztett áru) a felrakodást követően lesz csak ismert a termék pontos bruttó súlya, előtte semmiképpen sem. Ilyen esetben hogyan kell teljesíteni a bejelentési kötelezettséget? Ömlesztett áruk esetében lehet valamilyen mértékű eltérés a bruttó súlyban a bejelentett értékhez képest?

A bruttó tömeg az EKAER szám érvényességi idején belül módosítható.

33. A „visszáru” kapcsán kell-e külön bejelentést tenni?

Az át nem vett termék tekintetében az Európai Unió-Magyarország, és a Magyarország-Európai Unió relációban a visszaútra új EKAER szám igénylése szükséges, tekintettel arra, hogy ez az eset egyéb célú fuvarozásnak minősül. Belföld-belföld relációban azonban hiányzik a nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés, így ilyenkor nem áll fenn bejelentési kötelezettség.

34. A vonatkozó rendelkezések szerint az EKAER szám megállapítása érdekében szükséges bejelentést az adózó ügyfélkapu regisztrációval rendelkez? meghatalmazottja teheti meg, aki az EKAER honlapján regisztrált. Ez kérdésessé teszi, hogy a logisztikai szolgáltató képvisel?je eljárhat-e a feladó nevében.

Az Art. 22/E. § (9)-(11) bekezdései, melyek a bejelentés ügyében eljárni jogosult személyre vonatkoznak, az alábbi rendelkezéseket tartalmazzák:

Az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) az EKAER elektronikus felület eléréséhez az ügyfélkapun keresztül felhasználónevet és jelszót igényel. Az EKAER szám igényléséhez szükséges bejelentést az adózó vagy az a személy teljesítheti, akinek részére az adózó vagy törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja az EKAER elektronikus felületén a bejelentés megtételéhez szükséges felhasználónevet és ahhoz kapcsolódó jelszót igényelt.

Fontos, hogy az EKAER elektronikus felületen történő bejelentéshez szükséges felhasználónévvel és jelszóval rendelkező személyek által teljesített valamennyi bejelentés az adózó nevében tett jognyilatkozatnak minősül.

Az adózó nevében eljáró személyek addig az időpontig teljesíthetnek bejelentést, amíg az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) az EKAER elektronikus felületén vissza nem vonja az erre vonatkozó jogosultságukat.

Fontos kiemelni, hogy a bejelentésre az adózó által – az EKAER felületen – feljogosított személyek nem kizárólag az Art. 7. §-a szerinti képviselők lehetnek, hanem bármely természetes személy

35. Rendelkeznie kell-e a kamion vezet?jének valamilyen írásos igazolással az EKAER számról, vagy elég, ha szóban közlik vele?

Az Art. 88. § (6), illetve (6a) bekezdése alapján az állami adó- és vámhatóság a termék fuvarozását végző személyt nyilatkozattételre kötelezheti többek között az EKAER számról. Fentiek alapján elegendő, ha a fuvarozást végző személy az EKAER számról nyilatkozatot tesz, így azt vele bármilyen formában (akár szóban is) közölni lehet.

36. Belföldi bérmunka esetében a gyártáshoz szükséges alapanyagok és a keletkező termékek mozgatásához kell-e EKAER számot kérni, mivel az áru tulajdonosa nem változik, de a termék fajtája igen (pl. nyers termékből feldolgozott termék)?

Belföldi viszonylatban csak a nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértésesítés esetén szükséges EKAER számmal rendelkezni, saját alapanyag, termék mozgatásához nem.

Amennyiben azonban az alapanyagot az EU másik tagállamából hozzák be belföldre, illetve a bérmunka következtében előálló terméket belföldről az EU másik tagállamába szállítják vissza, mind az EU-belföld mind a belföld-EU fuvarozáshoz szükséges EKAER szám igénylése, tekintettel arra, hogy ebben az esetben megvalósul az egyéb célú behozatal és az egyéb célú kivitel.

37. Nem egyértelmű, hogy az EKAER szám a járatot vagy a szállítólevelet kíséri (átrakó raktár esetén a feltöltő kamionhoz igényelt EKAER számokat kell módosítani, vagy a terítő transzportokhoz újat kell igényelni ugyanahhoz a szállítólevélhez).

Az Art. 178. § 42. pontja alapján az EKAER szám az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) által a termék közúti fuvarozásának bejelentését követően automatikusan képzett azonosító szám, amely egy adott termék egységet azonosít.

A közúti fuvarozással tevékenységet folytatni kívánó adózó a bejelentése alapján EKAER számot kap. A szállítmány és a szállítólevél nem kap EKAER számot.

Az EKAER rendszerbe egyszerre maximum 3db forgalmi rendszám adata rögzíthető, illetve a rendszám-adat a kirakodási (átvételi) helyre érkezésig illetve az EKAER szám érvényességi idején belül módosítható.

Ebben az esetben tehát nem szükséges új EKAER szám, a rendszám-adatok a kirakodási (átvételi) címre érkezésig, illetve az EKAER szám érvényességi idején belül módosíthatóak, a módosításra okot adó körülmény megjelölésével.

38. Egy nagyberuházás esetén ki a végfelhasználó? A fővállalkozó, aki épít, vagy a beruházó, aki a beruházás eredményét használni fogja? 

A törvény értelmében végfelhasználó a terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségben magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából vásárló természetes személy. Vagyis egy beruházásban közreműködő vállalkozás esetében nem valósulhatnak meg a végfelhasználóval szemben támasztott követelmények.

Forrás: NAV

EnglishGermanRomaniaSlovakia