EKAER (SK)

Implementácia nového colného systému v Maďarsku

Implementácia nového colného systému v Maďarsku

EKAER, ktorý je navrhnutý na minimalizovanie potenciálneho daňového úniku, bude implementovaný od 1. januára, 2015 na maďarských verejných tranzitný cestách.

EKAER číslo a EKAER systém

EKAER znamená elektronický tranzitný kontrolný systém pre verejné komunikácie (‘elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer’). Nové regulácie, urobia používanie tohto systému v Maďarsku povinnosťou, začnú platiť od 1. januára 2015 a budú namierené na filtrovanie možných daňových únikov a minimalizáciu prípadných daňových únikov na verejných komunikáciách v maximálnej možnej miere. Tým pádom bude monitorovať produkty prepravované v Maďarsku a tiež produkty prevážané po verejných komunikáciách medzi členskými štátmi EÚ.

Who needs an EKAER number? Who has to pay a security deposit?

EKAER calculator (EN)
EKAER calculator (DE)
EKAER calculator (RO)
EKAER calculator (PL)
EKAER calculator (SK)

Multilanguage information about the EKAER system

Interface documentation

The interface documentation can be downloaded from here: EKAERManagementService.1.6.1.en_.pdf


Get all the new information ASAP!

Please give the following details to subscribe
to our EKAER mailing list in order to be kept up-to-date.

Click here to subscribe to our mailing list!

Po nadobudnutí platnosti týchto noviel zákona sa môžu zapojiť do aktivít, vyžadujúcich si prepravu tovaru po verejných cestách iba tí daňovníci, ktorí majú aj EKAER číslo. Ak sa daňovník uchádza o číslo, musí podať žiadosť na NTCA (Národná daňová a colná správa Maďarska), ktorej obsah usmerňuje príloha 11 zákona.

Ako vlastne číslo EKAER funguje?

Na prevoz produktov v motorových vozidlách na verejných cestách bude musieť osoba, ktorá si ich chce zaúčtovať, požiadať o EKAER číslo. Každé číslo bude platiť po dobu 15 dní a tí, ktorí transport organizujú a sprostredkovávajú ho musia mať pri sebe, keďže sa ním musia preukázať pri potenciálnej cestnej kontrole.

Kto musí v Maďarsku platiť mýto?

V Maďarsku musia cestné mýto platiť iba vozidlá nad 3.5 tony, pri využívaní diaľnic či iných ciest a cestných komunikácii, ktoré ustanovuje zákon. Toto mýto je úmerné prejdenej vzdialenosti na mýtnych cestách a je určené počtom náprav a tiež EURO triedou vozidla. Vodiči vozidiel pod 3.5 tony využívajúce mýtne cesty, napríklad diaľnice, musia platiť mýto metódou vignette, pri ktorých sa veľkosť mýta neurčuje od prejdenej vzdialenosti, ale je stanovená pevná cena platená za určitý časový úsek.

Kto musí platiť mýto?

Tí, ktorí transportujú tovaru do Maďarska s použitím verejných ciest, vedúcich z členských štátov Európskej únie, ktorí transportujú tovar z Maďarska do členských štátov Európskej únie a ktokoľvek, kto sa zúčastňuje predaja zdaniteľných výrobkov cez verejné komunikácie, ktoré nie sú cielené pre koncových užívateľov, sú povinní požiadať o EKAER číslo pre každý transport.

Zákon tiež rozoznáva potenciálne škodlivá jedla a potenciálne škodlivé produkty. Detailné regulácie ohľadom hazardných produktov sa budú určovať podľa stupňa, ktorý bude učený Ministerstvom Národnej Ekonomiky; detaily tejto regulácie ešte nie sú známe.

Vzťahuje sa to na tie produkty, ktoré sa nad určitý limit váhy a hodnoty stále musia nahlásiť a to aj pokiaľ sa transportujú vo vozidle, ktoré nie je predmetom platenia mýta. V prípade hazardného jedla je limit pre nahlásenie minimum 200 kilogramov či hodnota 250 000 forintov bez dane pre jedného príjemcu. Pokiaľ sa jedná o iné hazardné produkty pre jedného príjemcu, limit je minimálne 500kg alebo hodnota 1 milión forintov bez zdanenia.

Každé vozidlo, ktoré transportuje medzinárodnú pomoc a každé vojenské vozidlo je zbavené povinnosti požiadania o EKAER číslo.

Kto musí platiť bezpečnostnú zálohu?

Všetci daňoví poplatníci, zúčastňujúci sa aktivít zahŕňajúcich prepravu po verejných komunikáciách a prepravu hazardných látok, musia platiť bezpečnostnú zálohu. Transport mzdy je výnimkou z pravidla.

Regulácia podáva detailný popis o tom, ako by mala byť bezpečnostná záloha vyrátaná. Ak prepravca spustí niekoľko hromadných zásielok naraz alebo už má na ceste niekoľko nákladov, musí platiť zálohu iba pre ten najcennejší náklad.

Povinnosť zaplatenia bezpečnostnej zálohy môže byť splnená, buď zaplatením požadovanej sumy peňazí na účet, vytvorený Národným daňovým orgánom, či garanciou. Orgán poskytuje príležitosť pre dotazy a sledovanie v elektronickom rozhraní pre daňovníkov, ktorí sú povinní zaplatiť zálohu.

Oslobodení od platby bezpečnostnej zálohy sú všetci daňoví poplatníci, zaregistrovaní v systéme národného daňového orgánu ako kvalifikovaní daňoví poplatníci; a všetci daňoví poplatníci, ktorí sú registrovaní v databáze pre verejnosť o nezadlžených daňových poplatníkoch aspoň dva roky a ich daňové číslo nie je vylúčené v čase vyhlásenia.

Aké sú následky porušenia systému EKAER čísla?

Pokiaľ to typ nákladu, rizikové faktory či nedostatok dôslednosti medzi nákladom a jeho určením ospravedlňuje, či ak dotyčný daňovník odmietne sa priznať, orgán zabaví náklad, aby mohol overiť jeho identifikáciu, okrem prípadu, kedy sú nákladom živé zvieratá a rýchlo sa kaziace produkty. Toto sa vykonáva zapečatením nákladu alebo priestoru nákladu oficiálnou pečaťou, ktorej celistvosť sa dá overiť orgánom v krajine. O odstránení pečate rozhoduje správny orgán.

Ak daňovník nesplní svoju povinnosť a nepožiada o EKAER číslo či nenahlási celý náklad, potom sa náklad alebo jeho nedeklarovaná časť považuje za produkt neovereného pôvodu a orgán môže uvaliť štandardnú pokutu. Štandardnú pokutu tvorí maximálne 40% z hodnoty tovaru neovereného pôvodu.

Okrem uloženého peňažného trestu môže orgán zabaviť produkty, ktoré sa hodnotou vyrovnajú výške penalizácie, okrem nákladu skladajúceho sa zo živých zvierat alebo rýchlo sa kaziacich produktov. Ten, kto ukladá pokutu, by mal vydať nariadenie, spísať záznam a usporiadať produkty alebo ich prepraviť pre uchovanie na výdavky daňovníka.

Regulácie EKAER musia platiť pri všetkých transportoch, ktoré daňovník začne po 1. januári, 2015.

EnglishGermanRomaniaSlovakia