Kockázati biztosítékok alaki és tartalmi követelményeiről

A garancia formájában nyújtott EKAER kockázati biztosítékok alaki és tartalmi követelményeiről

Tájékoztató a garancia formájában nyújtott EKAER kockázati biztosítékok alaki és tartalmi követelményeiről

Az Európai Unió területéről belföldi átvételi címre irányuló közúti fuvarozás esetén a termékbeszerzést megvalósító, valamint az első, belföldi, általános forgalmi adóköteles, nem közvetlenül végfelhasználó részére történő termékértékesítést megvalósító adózó kockázati biztosítékot köteles nyújtani.

Amennyiben az adózó nem erre a célra létrehozott, 10032000-01601202-00000000. számú, „NAV EKAER szám kiadásához kapcsolódó biztosíték letéti számla” elnevezésű elkülönített letéti számlára teljesít befizetést, úgy a biztosítéknyújtási kötelezettségét garancia útján szükséges teljesítenie.

A garancia okiratot az EKAER szám megállapítása érdekében az adózónak be kell nyújtania az illetékessége szerinti megyei (fővárosi) adóigazgatósághoz és kötetlen formában megírt kérelemében annak nyilvántartásba vételét kell kérnie. Az állami adó-és vámhatóság minden esetben megvizsgálja, hogy a garancia megfelel-e a jogszabályban meghatározott feltételeknek és a nyilvántartásba vételről vagy annak elutasításáról a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül dönt.

Az adózó a garancia nyilvántartásba vételét követően a garanciaösszeg erejéig további bejelentést teljesíthet.

Jelen tájékoztató célja, hogy a nyilvántartásba vételéhez elengedhetetlenül szükséges jogszabályi feltételek összefoglalásával segítséget nyújtson mind a garantőrök, mind pedig az adózók számára a biztosítéknyújtási kötelezettségük teljesítéséhez.

Kockázati biztosítékként kizárólag olyan garancia fogadható el, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

1) A garanciát vállaló szervezet (a továbbiakban: garantőr) az Európai Unió tagállamában, illetőleg az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban székhellyel rendelkező pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény vagy befektetési vállalkozás.

2) A garantőr a garancia okirat kiállításának időpontjában

– nem áll csőd-, felszámolási, kényszer-végelszámolási, valamint kényszertörlési eljárás alatt,
– adószámát jogerősen nem függesztették fel,
– érvényes engedéllyel rendelkezik garancia vállalására, továbbá
– tevékenységét a felügyeleti szerve nem függesztette fel.

Utóbbi két feltétel fennállásáról a garantőrnek a garancia okiratban vagy attól elkülönült dokumentumban nyilatkoznia szükséges. A nyilatkozatot – amennyiben annak megtételére az okirattól eltérő iratban kerül sor
– az adózónak a garancia okirattal együtt az adóügyeiben illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatósághoz szükséges benyújtania.

Nem fogadható el a garancia, ha a garanciát nyújtó hitelintézettel szemben a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 189. §-a szerinti kivételes intézkedésre kerül sor.

3) A garancia okiratnak minden esetben tartalmaznia kell azt az összeget, amely kifizetésére – meghatározott feltétel bekövetkezése esetén – a garantőr köteles.
Amennyiben a garancia okiraton szereplő összeg forinttól eltérő pénznemben megadott pénzügyi adat, úgy annak forintra történő átszámítását az állami adó-és vámhatóság végzi el a tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyam alapján.

Olyan külföldi pénznem esetében pedig, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam–lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamon történik a forintra számítás.

4) A garanciának meghatározott határnapig, de legalább az adóhatósághoz történő benyújtás napjától számított 60 napig érvényesnek kell lennie (azaz a garancia adóhatósághoz történő benyújtása és a garancia érvényességének vége dátum között legalább 60 érvényes napnak kell eltelni), valamint az okiratnak tartalmaznia szükséges az érvényesség kezdő és végső időpontját.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az érvényességet nem elégséges kizárólag a garancia okirat kiállításának napjához mérten meghatározni. A gazdasági szereplőknek olyan tartalmú garancia benyújtásáról kell gondoskodniuk, amely az általuk előre kalkulált benyújtási időpontot figyelembe véve is megfelel a fenti előírásoknak.

5) Az adózónak a garancia eredeti példányát kell benyújtania az állami adó- és vámhatósághoz.

6) A garanciavállalás során a pénzpiaci szereplőknek arra kell kötelezettséget vállalniuk, hogy az állami adó-és vámhatóság igénybejelentése alapján, feltétel nélkül, a banki forgalom szabályozására vonatkozó előírások szerint, de legfeljebb 3 banki napon belül az igénybejelentésben megjelölt államháztartási számlára vagy számlákra megfizetik az adózó állami adóhatóságnál nyilvántartott, nettó módon számított adótartozását, a garancia összegének erejéig.

A pénzintézet kötelezettségvállalásának minden esetben a megbízó állami adóhatóságnál nyilvántartott, nettó módon számított adótartozásának megfizetésére kell szólnia, tehát az adózó meghatározott időszakban, kockázatos termékkel végzett, közúti fuvarozással járó tevékenységével kapcsolatban felmerülő fizetési kötelezettségek teljesítésére szóló helytállás nem teljesíti a jogszabályban meghatározottakat.

A garantőr helytállása nem szűkíthető le konkrét adózói tevékenységre vagy EKAER bejelentésre, továbbá egyes tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő fizetési kötelezettségek teljesítésére sem, mivel a garancia a tartozásvizsgálat időpontjában fennálló nettó módon számított, állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozás megfizetését biztosítja a garancia összegének erejéig, függetlenül attól, hogy a tartozás mely tevékenységgel, bevallással stb. kapcsolatban keletkezett.

Az egyes garancia okiratok tehát – a nettó adótartozás összegén és a megjelölt államháztartási számlán/számlákon kívül – csak olyan lehívási feltételt tartalmazhatnak, amelyek feltétlenül szükségesek az állami adó- és vámhatóság által kezdeményezett lehívások jogszerű teljesítéséhez és nem eredményezik a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének sérelmét. (Nem szerepelhet például lehívási feltételként határozat szám közlése, vagy az adózó általi nem teljesítés időpontja, mivel ezek nem következnek a jogszabályból.)

7) A garanciának a fizetési igény bejelentésére minden esetben a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (a továbbiakban: NAV), mint kizárólagos kedvezményezettet kell megjelölnie.

Az adózó illetékessége szerinti megyei (fővárosi) adóigazgatóság vagy a NAV bármely központi szervének megjelölése (például: Központi Hivatal) illetve kizárólag az adóhatóság kifejezés rögzítése nem elégséges. Előírható azonban, hogy az egyes lehívásokat a kedvezményezett nevében az adózó adóügyeiben illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatóság intézze.

8) Kizárólag olyan garancia fogadható el, amely az érvényességi idején belül visszavonhatatlan vagy kizárólag az állami adó-és vámhatóság jóváhagyásával visszavonható.

9) A garanciának tartalmaznia kell a garanciát nyújtó garantőr megnevezését, bankszámlaszámát, valamint a megbízó nevét, címét, fizetési számlaszámát, adószámát.

10) A nem magyar nyelven kiállított garancia kizárólag hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el.

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II.27.) NGM rendelet szabályainak értelmében bármely feltétel hiányossága vagy hibája a garancia nyilvántartásba vétele iránti eljárás (hiánypótlási felhívás miatti) elhúzódását, illetve végső soron a kérelem elutasítását eredményezheti, így kérjük, hogy a garancia okirat kiállítása során a fent felsorolt követelményekre kiemelt figyelmet fordítani szíveskedjenek.

Forrás: Nemzeti Adó-és Vámhivatal

EnglishGermanRomaniaSlovakia