Szállítási irányok

A válaszok a kihirdetett, valamint az Országgyűlés által már megszavazott törvény, továbbá a miniszteri rendeletek tervezete alapján készültek.

1. Német cég megbízásából Magyarországra szállítjuk az árut. Kinek és mikor kell jelenteni?

Az Európai Unió más tagállamában található feladási címről belföldi átvételi címre termékbeszerzési célú közúti fuvarozás esetén az Art. 22/E. § (8) bekezdés b)-j) pontjaiban meghatározott adatokat az EKAER szám megállapítása érdekében a címzett jelenti be az állami adó – és vámhatósághoz az EKAER elektronikus felületén legkésőbb a termék fuvarozásának megkezdéséig. A termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszám-adatát az EKAER elektronikus felületén legkésőbb a termék fuvarozásának megkezdéséig a címzettnek kell bejelentenie. Az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló fuvarozás, valamint belföldi feladási címről belföldi rakodási címre történő fuvarozás esetén a termék fuvarozására használt gépjármű kirakodási (átvételi) helyre érkezésének időpontját a címzett jelenti be a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésekor, de legkésőbb a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezését követő munkanapon. Amennyiben nem a címzett veszi át a terméket, az érkezési időpontot a terméket átvevő jelenti be a szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésekor, de legkésőbb a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezését követő munkanapon.

2. Ha a címzett sérült áru miatt nem veszi át a terméket, vagy nem olyan mennyiségben, mint ahogy azt a feladó lejelentette, szükséges-e a bejelentett adatok módosítása?

A fenti esetben arra a termékmennyiségre, amit a címzett átvesz, nem kell új EKAER szám, ilyen esetben a súly adatot szükséges módosítani. Az át nem vett termék tekintetében az Európai Unió más tagállamában található feladási címről Magyarország területén található átvételi címre, illetve Magyarország területén található feladási címről az Európai Unió más tagállamában található átvételi címre történő közúti fuvarozás relációban a visszaútra új EKAER szám igénylése szükséges, tekintettel arra, hogy ez az eset egyéb célú fuvarozásnak minősül. Belföld-belföld relációban azonban ez esetben hiányzik a nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés, így ilyenkor nem áll fenn bejelentési kötelezettség.

3. Nagy értékű beruházások esetén jellemzően több hónapos megvalósulással egy terméket értékesítenek a közösség egyik tagállamából egy magyarországi címre. Ugyanakkor az értékesítéssel együtt jár a termék üzembe helyezése, Áfa tv. szerinti fel és összeszerelése. Ennek során az értékesítő – illetve az ő megbízásából az alvállalkozója – számos olyan kiegészítő anyagot, árut szállít az üzembe helyezés területére, amelyik az eredeti ügylettől el nem választható, csak úgy jön létre az Áfa tv. szerinti termékértékesítés. A terméket beszerző adóalany számára ez egyetlen termékbeszerzés lesz, ugyanakkor a vele járó kiegészítő szállítások számára egyesével jelenleg azonosíthatatlanok, azok a beszállító felelősségi körébe tartoznak. Értelemszerűen a fuvarozás során ezek a termékek az értékesítő fél, a beszállító – illetve alvállalkozójának – tulajdonában vannak még. Ki lesz a kötelezett a kiegészítő szállítások EKAER bejelentésére?

Ebben az esetben az Európai Unió más tagállamában található feladási címről belföldi átvételi címre irányuló termékbeszerzési célú közúti fuvarozás történik, így a címzett lesz a bejelentésre kötelezett. A szükséges adatokat a címzettnek be kell szereznie a beszállítójától annak érdekében, hogy a fuvarozás megkezdéséig bejelentési kötelezettségének eleget tudjon tenni.

4. Az EU másik tagállamából történő termékbeszerzés esetében, amennyiben az olyan paritás alkalmazásával történik, ahol a termék tulajdonjoga csak az árunak a vevő telephelyére érkezésekor száll át (pl. DAP), abban az esetben ki lesz a kötelezett a szállítások EKAER rendszerbe történő bejelentésére? A beszállító, aki a termék tulajdonjogával rendelkezik a fuvarozás során, vagy esetleg a terméket beszerző adóalany, aki a szállításkor, fuvarozáskor még nem rendelkezik a termék tulajdonjogával?

Az Európai Unió más tagállamában található feladási címről belföldi átvételi címre irányuló termékbeszerzési célú közúti fuvarozás esetén a címzett lesz a bejelentésre kötelezett. Az EKAER kötelezettség független az áru tulajdonjogától.

5. Miként kell kezelni az olyan háromszereplős értékesítéseket, ahol egy magyar közvetítő értékesít Magyarországról más tagállamba vagy más tagállamból Magyarországra, és a szállítás a közvetítő megbízásából az eredeti eladó és a végső címzett között közvetlenül valósul meg? Ezekben az esetekben belföldi értékesítésre és tagállamba történő értékesítésre vagy onnan történő beszerzésre is sor kerül. Ilyen esetben két bejelentést kell tenni?

Mivel a vázolt esetben egyetlen szállítás történik, és az útdíjköteles gépjárművel végzett, az Európai Unió más tagállamából Magyarországra, illetve Magyarországról az Európai Unió más tagállamába történő közúti fuvarozással járó tevékenység esetén szükséges az EKAER rendszerben az adatokat rögzíteni, így bejelentési kötelezettséget is csak egyszer kell teljesíteni.

6. A határátkelőknél elhelyezett súlymérők lassíthatják a fuvarozást?

A súlymérő pontok az áthaladó gépjárművek súlyát figyelik, tehát a forgalmat érdemben nem lassítják.

7. Belföldi forgalomban a szállítmány megérkezését a címzett köteles lejelenteni, ami sok esetben életszerűtlen, (kis címzettek, vagy az igénylés esetében kis feladók tenyésztők, tejes gazdák), és ennek elmaradásáért az EKAER számot igénylőt büntetik.

Az Art. 11. számú mellékletének III. pont 1. alpontja szerint a kérdéses bejelentést a címzett (átvevő) mellett a feladó is megteheti.

8. Az olyan export esetében, ahol Áfa-raktáron keresztül történik az értékesítés, azaz vámhatárt lép (vámolásra kerül) a tétel, kell-e EKAER a magyar felrakó hely és a magyar vámraktár között?

Az áfa-raktárból történő értékesítés esetén is igaz, hogy csak a Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítés esetén kell EKAER számot kérni, amennyiben az áfa-raktárból a terméket az Európai Unión kívüli országba értékesítik, azt nem terheli bejelentési kötelezettség.

9. Belföldi alapanyag fuvar (pl. tejfelvásárlás) esetében kinek kell megigényelni az EKAER számokat (a járatterveket a feldolgozó vállalat adja ki)?

Az Art. 11. számú mellékletének III. pont 1. alpontja alapján belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozással járó, első belföldi adóköteles – nem közvetlenül végfelhasználó részére történő – termékértékesítés esetén, a 22/a. § (8) bekezdés b)-j) pontjában meghatározott adatokat (feladó adatai, felrakodás címe, címzett adatai, kirakodás címe, kockázatos termék esetén vállalkozás adatai, EKAER számhoz tartozó termékekkel kapcsolatos adatok, termék közúti fuvarozásának indoka, termékbeszerzési vagy termékértékesítési indok esetén, az adó nélküli ellenérték, egyéb cél esetén az adó nélküli beszerzési ár) az EKAER szám megállapítása érdekében a feladó jelenti be az állami adó- és vámhatósághoz az EKAER elektronikus felületén, legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig. Az Art. 22/a. § (8) bekezdés k) pontja szerinti adatot (gépjármű forgalmi rendszáma) az EKAER elektronikus felületén, az EKAER szám igénylésekor vagy azt követően, de legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig a feladónak kell bejelentenie. A 22/a. § (8) bekezdés 1) pontja szerinti adatot (a termék fuvarozására használt gépjármű kirakodási helyre érkezésének időpontja) a címzett (átvevő) vagy a feladó jelenti be a szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésekor, de legkésőbb a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezését követő munkanapon.

Fontos megemlíteni, hogy nem kell EKAER számot kérni a mezőgazdasági termelők olyan értékesítéséhez kapcsolódó fuvarozás esetén, amellyel összefüggésben a termelőt kompenzációs felár illeti meg. Továbbá első adóköteles értékesítés hiányában nem kell EKAER számot kérni az alanyi mentes adózó fuvarozással járó belföldi értékesítése esetén sem.

10. Az EU-n belüli import fuvarok esetén, ha a feladótól közvetlenül a címzetthez érkezik az áru, akkor a címzett igényli az EKAER-t. Ha gyűjtő fuvarozással érkezik az áru, kinek kell igényelnie az EKAER-t? 

Az Európai Unió más tagállamából Magyarországra történő fuvarozás esetén a címzettnek kell a bejelentést megtennie. Terítőjárat, valamint gyűjtőfuvar esetén címzettenként kell a bejelentési kötelezettségnek eleget tenni.

Fontos megemlíteni, hogy az Art. 22/E. § (6a) bekezdése alapján mentes az (1)-(5) bekezdés szerinti kötelezettség alól az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek tömege a 2500 kg-ot vagy az adó nélküli értéke a 2 millió forintot nem haladja meg.

Továbbá mentes a bejelentési kötelezettség alól az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó kockázatos élelmiszer tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a 250 000 forintot nem haladja meg, illetve egyéb kockázatos termékek esetében, tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg.

AZ EKAER rendszerben több rendszám egyszerre is rögzíthető, illetve a rendszám adatok a módosítás indokának megadásával a fuvarozás irányától függően a kirakodási (átvételi) címre érkezésig, illetve az EKAER szám érvényességi idején belül módosíthatók.

11. Az EU más tagállamába irányuló fuvarozás esetén nincs tisztázva az áru címzetthez érkezése után az EKAER visszaigazolásának módja.

Belföldi feladási címről az Európai Unió más tagállamába irányuló fuvarozás esetén az áru megérkezésekor bejelentési kötelezettség nem áll fenn.

Forrás: NAV

EnglishGermanRomaniaSlovakia