Mentességek

A válaszok az Országgyűlés által megszavazott és kihirdetett törvény, továbbá a miniszteri rendeletek alapján készültek.

1. Ki és milyen feltételekkel mentesülhet a bejelentési kötelezettség alól?

Mentes a bejelentési kötelezettség alól

a) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény szerinti rendvédelmi szerv és az Országgyűlési őrség gépjárműve,
b) a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó vagy átvonuló külföldi fegyveres erők és a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok hivatali vagy szolgálati gépjárműve, valamint az egyéb szervezetek nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény és viszonosság alapján mentességet élvező gépjárműve,
c) a katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében meghatározott katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy elhárításában részt vevő gépjármű,
d) a nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény (NATO, Schengheni Megállapodás) és viszonosság körébe tartozó jármű,
e) a nem kereskedelmi jellegű (térítés nélküli) humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjármű,
f) a kizárólag a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény szerinti alkoholterméket, sört, bort, pezsgőt, köztes alkoholterméket, dohánygyártmányt, szárított dohányt, ellenőrzött ásványolajterméket, bioetanolt, biodízelt, E85-öt vagy ezek közül többet szállító gépjármű.

Mentes a bejelentési kötelezettség alól továbbá

a) az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek tömege a 2500 kg-ot vagy az adó nélküli értéke a 2 millió forintot nem haladja meg ,
b) az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó

  ba) kockázatos élelmiszer tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a 250 000 forintot,
  bb) egyéb kockázatos termék tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg.

2. Társaságunk kommunális hulladék gyűjtését végzi. A hulladékot naponta az Y. sz. főúton szállítjuk a hulladékgyűjtő telepre, útdíj fizetésre kötelezettek vagyunk. A 2015. január 1-től életbe lépő bejelentési kötelezettség érinti a hulladékszállítást is?

Belföldi feladási címről belföldi rendeltetési helyre történő szállítással járó, értékesítésnek nem minősülő ügylet esetén a bejelentési kötelezettség nem merül fel.

Belföldi viszonylatban végzett hulladékszállítások esetében csak akkor szükséges az ügylet EKÁER rendszerben történő rögzítése, ha a hulladék első belföldi adóköteles értékesítése is megvalósul annak közúti fuvarozásával együtt. A lakossági vagy ipari hulladék begyűjtése esetén így – mivel az nem jár értékesítéssel a begyűjtő felé – nem teljesül a jogszabályi feltétel, ezért e szállítások nem bejelentés kötelesek. A begyűjtő által továbbértékesített hulladékok esetében, amennyiben az első belföldi értékesítésnek minősül, és az értékesítés közúti fuvarozással is jár, akkor a szabályozásban foglalt tömeg és értékhatárok figyelembe vételével az ügylet bejelentési kötelezettség alá eshet.

Lényeges továbbá, hogy a hulladékok elszállításában, ha az ipari termelő a hulladékot értékesíti az azt begyűjtő részére, akkor az értékesítő ipari termelő lesz a bejelentésre kötelezett első belföldi adóköteles értékesítő, így a hulladékot elszállítónak az átvétel bejelentésén kívül egyéb kötelezettsége nem keletkezik.

3. A kevert betont előállító betongyárnak a beton kiszállításáról kell-e EKAER számot kérni minden egyes kocsi betonhoz, függetlenül annak értékétől, vagy mennyiségétől?

Nem minden esetben kell EKAER számot kérni. Mentes a bejelentési kötelezettség alól az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek tömege a 2500 kg-ot vagy az adó nélküli értéke a 2 millió forintot nem haladja meg. Továbbá mentes az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó kockázatos élelmiszer tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a 250 000 forintot nem haladja meg, illetve egyéb kockázatos termékek esetében, tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg.

4. Az EKAER bevezetéséről szóló törvény kizárólag a „közúti fuvarozás” illetve a „fuvarozás” fogalmat tartalmazza. Mivel a „fuvarozás” fogalom magyarázatára külön nem tér ki, így a más törvényekben (pl. 2013. évi V. tv. XXXVIII. Fejezet 6:257. §) és egyéb rendelkezésekben alkalmazott fuvarozás fogalom szerint (fuvarozás: díj ellenében végzett szállítás) a saját számlás közúti áruszállítások nem tartoznak az EKAER hatálya alá. Kérjük ennek megerősítését vagy jogszabállyal alátámasztott cáfolatát.

Az Art. valóban nem definiálja sem a „közúti fuvarozás”, sem pedig a „fuvarozás” fogalmát, azonban ez nem jelenti azt, hogy a hivatkozott, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott „fuvarozás” fogalom ebben a vonatkozásban automatikusan használható lenne tekintettel arra, hogy a Ptk. nem háttérjogszabálya az Art.-nak.

Az Art. 2015. január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján az áru típusától és mennyiségétől függően minden, útdíjköteles (3,5 t megengedett össztömeg feletti) járművel végzett, közúti fuvarozással járó tevékenységet kötelező bejelenteni, amely lehet

– az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzés vagy egyéb célú behozatal,
– Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítés vagy egyéb célú kivitel, valamint
– belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés.

Nem kell bejelentést teljesíteni belföld-belföld viszonylatban, ha végfelhasználó részére történik a termékértékesítés, vagy nem első adóköteles termékértékesítésről van szó.

5. Ki és milyen feltételekkel mentesülhet a biztosítékadási kötelezettség alól?

Mentes a biztosítékadási kötelezettség alól az az adózó, aki ugyan bejelentésre kötelezett, de megfelel az alábbi feltételeknek:

 – Amennyiben az állami adóhatóság által vezetett minősített adózói adatbázisban szerepel, vagy
 – Amennyiben megfelel a következő feltételek mindegyikének:

      – legalább két éve működik és
      – szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint
      – a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt.

6. Többféle termék szállítása esetén hogyan kell figyelembe venni a mentesség kapcsán a súly és értékhatárokat? 

A mentességre vonatkozó súly és értékhatárokat minden EKAER szám tekintetében külön-külön kell figyelembe venni.

Forrás: NAV

EnglishGermanRomaniaSlovakia