Egyedi mentesség

Tájékoztató az EKAER-hez kapcsolódó útszakasz-mentesítés feltételeiről

Tájékoztató az EKAER-hez kapcsolódó útszakasz-mentesítés feltételeiről

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II.27.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezette az egyedi mentesség lehetőségét, melyet a jogszabály útszakasz-mentesítésként említ.

Az ún. útszakasz-mentesítésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a Rendelet 5. §-a tartalmazza, a feltételek tekintetében utalva a 6. § (2) bekezdésben szereplő kritériumokra.

I. Összefoglalva a vonatkozó rendelkezéseket, az egyedi mentességhez szükséges feltételek az alábbiak:

A) Egyedi mentesség azon közúti fuvarozási tevékenységet folytatni kívánó adózó számára biztosítható

– amelynek a bejelentés évét megelőző második adóévben (jelenleg 2013. adóévben) az általa összeállított egyedi beszámolóban vagy azon számviteli törvény szerinti konszolidált beszámolóban, amibe bevonták, kimutatott éves nettó árbevétele elérte vagy meghaladta az 50 milliárd forintot, saját termelésű készlet értékesítéséből származó nettó árbevétele elérte vagy meghaladta a 40 milliárd forintot, ÉS
– szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban; ÉS
– a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztésének hatálya alatt.

Amennyiben a belföldön letelepedett adózót nem a számviteli törvény szerinti konszolidált beszámolóba vonták be, a konszolidált beszámolóba bevont belföldön letelepedett adózók egyedi beszámolójában szereplő adatait egybeszámítva lehet figyelembe venni valamennyi belföldön letelepedett adózónál.

A fenti feltételek fennállásáról a Rendelet alapján az adózónak nyilatkoznia kell, mely nyilatkozatot az állami adó- és vámhatóság természetesen összeveti a vonatkozó nyilvántartási adatokkal is.

a) Amennyiben az adózó az előzőekben részletezett kritériumoknak megfelel, úgy a mentesítéshez a B) pontban felsorolt egyéb feltételeket is teljesítenie kell.
b) Amennyiben az adózó a személyi feltételeknek nem felel meg, úgy a kérelme nem teljesíthető. Így pl. ha a bejelentést megelőző második adóévben az adózó nem ért el legalább 50 milliárd forint nettó árbevételt (vagy elért ugyan, de abból legalább 40 milliárd forint nem származott saját termelésű készlet értékesítéséből), úgy a B) pontban felsorolt egyéb feltételek teljesítése esetén sem biztosítható számára egyedi mentesség.

B) Az A) pontban szereplő feltételek teljesülése esetén az egyedi mentesség

– kizárólag gyártásszervezésének sajátosságaira tekintettel biztosítható az adózó számára (ezt az adózónak kérelmében be kell mutatnia); ÉS
– meghatározott belföldi felrakodási cím és belföldi kirakodási (átvételi) cím közötti útszakaszra adható, teljes egészében belföldi közúti szakaszon történő közúti fuvarozással járó tevékenység vonatkozásában, ha a felrakodási és kirakodási (átvételi) címek közötti távolság legfeljebb 20 kilométer (a kérelemben egyértelműen meg kell jelölni a felrakodás és kirakodás helyének adatait, a település megnevezését, a közterület nevét, házszámot, ennek hiányában helyrajzi számot, a mentesíteni kívánt útszakasz kezdő pontjának és végpontjának kilométerszelvényeit, a közút számát; az áthaladással érintett valamennyi útszakaszt érintően), ÉS
– biztosítását az adott közúti szakaszon az adózó saját részére beszerzett vagy az általa feladott termékek fuvarozásának gyakorisága indokolja, (az adózónak csatolnia kell a kérelmet megelőző naptári évben a megjelölt útszakaszon végzett közúti szállítások számát és gyakoriságát tartalmazó kimutatást); ÉS
– abban az esetben kerül biztosításra, ha az állami adó- és vámhatóság valamennyi körülmény mérlegelését követően azt állapítja meg, hogy a napi bejelentési kötelezettség teljesítése az adózóra olyan mértékű aránytalan terhet ró, melynek teljesítése nem elvárható (az aránytalan teher fennállását igazoló minden körülményt jeleznie és igazolnia kell az adózónak); ÉS
– abban az esetben illeti meg az adózót, ha valamennyi körülmény mérlegelését követően az állami adó- és vámhatóság megállapítja, hogy az adózó által teljesített ügyletek adójogi szempontból alacsony kockázatúak.

Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy a jogszabály egyértelműen meghatározza a fent felsorolt feltételeket, azoknak együttesen kell teljesülniük, melytől az állami adó- és vámhatóság nem térhet el.

II. Az útszakasz-mentesítés megadása iránti eljárás megindításához az adózó kötetlen formában, papíralapon előterjesztett kérelmet nyújt be az állami adó- és vámhatósághoz, melyhez mellékelni szükséges az indokokat alátámasztó, fentiekben részletezett dokumentumokat, nyilatkozatokat. A kérelem elbírálása tekintetében az általános ügyintézési határidő az irányadó.

Amennyiben az állami adó- és vámhatóság megállapítja, hogy az adózó megfelel a jogszabályban foglalt valamennyi feltételnek, részére határozatban állapítja meg az egyedi mentességet. Fontos, hogy az egyedi mentesség a kérelemnek helyt adó határozat jogerőre emelkedésétől kezdődően illeti meg az adózót, határozott időre, egy évre szól, mely azonban az adózó kérelme alapján meghosszabbítható.

Amennyiben az egyedi mentesség feltételei nem állnak fenn, az állami adó-és vámhatóság az útszakasz-mentesítést visszavonja.

Forrás: NAV

EnglishGermanRomaniaSlovakia