BG – INFORMATION

От 1 януари 2015 г. в случай на сухопътен транспорт има задължение за деклариране на

1) доставка на стоки или внос с друга цел от друга държава-членка на Европейския съюз на територив на Унгария.

2) реализация на стоки или износ с друга цел от територия на Унгария в друга държава-членка на Европейския съюз,

3) първата реализация на стока във вътрешен стоковоборот, извършена не на крайния потребител, за която се дължи данък, ако това се извършва с превозно средство, което се облага с пътна такса (тоест с превозно средство с общо тегло над 3,5 тона).

В случай на сухопътен превоз на рискови стоки в определени случаи задължението за деклариране съществувасъщо, ако стоката се превозва с превозно средство, което не се облага с пътна такса (общото тегло на което е под 3,5 тона).

Задължението за деклариране е налице за задълженото лице за превоз на стоки, извършен както с превозно средство, което се облага с пътна такса, така и с превозно средство, което не се облага с пътна таксанад определен лимит на тегло и стойност.

От 1 януари 2015 г. гореизложените дейности могат да се извършват само от данъчно задължени лица, които притежават номер от Системата за електронен контрол на сухопътен транспорт на стоки (по-нататък: EKAER).

ВАЖНО е да се подчертае, че

– в случай на точка 1) адресатът или получателят
– в случай на точка 2) изпращачът или натоварващият
– а в случай на точка 3) изпращачът

е длъжен да направи декларацията. 

Номер от EKAER идентифицира превозваните с превозното средство стоки по следния начин: номер от EKAER обозначава стоките (товара), които се превозват

– със същото превозно средство
– на същото място за приемане
– за един възложител (ако се превозва собствена стока – за притежателя на стоката, в случай на ишлеме – за получателя)
– при еднократно движение на превозното средство по този маршрут.

Към един номер от EKAER могат да принадлежат повече видове стоки, идентифицирани с номера от Митническата тарифа. 

Има данни, които в 15-дневния срок за валидност на номера от EKAER, могат да бъдат променяни няколкократно, но при поверка от държавния данъчен и митнически орган трябва да фигурират актуалните, действителни данни, отговорност за което носи лицето, което е задължено да направи декларацията.

Лицето, което е задължено да направи декларация, е длъжно да предостави номера от EKAER на превозвача или организиращия превоза с цел, и това лице да притежава идентификационния номер по време на проверката от органите. Няма определен начин за „предоставянето“, то се осъществява чрез съобщение на превозвача по всякакъв начин.

Новите правила за проверка от Закона за облагане с данъци осигуряват нови възможности за вземане на мерки на ревизорите на данъчния орган, действащи на място. С оглед на това, че стоки от търговско количество, които са собственост на лице, регистрирано под ДДС, могат да се превозват само при наличност на документ, удостоверяващ произхода на стоката (например товарителница, фактура), ревизорът може да задължи лицето, извършващо превоза, да направи декларация относно

– притежателя и
– произхода на стоката, както и
– може да изиска представяне на документи, удостоверяващи правото на собственост.

Освен гореизложеното, по време на проверка може да се изиска декларация от други засегнати превозвачи, адресата, получателя и изпращача за

– наименованието и количеството на превозваните стоки,
– наименованието и регистрациония номер на превозното средство,
– получаването на стоките и адреса за разтоварването им
– номера от EKAER, както и
– за правното основание за използването на клона, ако адресът на разтоварването не е седалището на лицето, регистрирано под ДДС. 

Държавният данъчен и митнически орган може да приложи ведомствена пломба (пломба на пакет или на контейнер) за осигуряване на идентичността на стоките – с изключение на живи животни и бързо развалящи се стоки

– ако рисковите фактори – особено характерът на товара, стоката и мястото за доставката, респективно липсата на съответствието между количеството на стоката и вида на превозното средство, заведеното производство за изпълнение, общностната търговска дейност без общностен данъчен номер, посочването на клон, незаявен за място на разтоварване – го мотивират, както и
– в случай, че лицето, участващо в превоза на стоките, което е регистрирано под ДДС, отказва да направи декларация. 

Обръщам Вашето внимание на това, че премахването и нарушаването на ведомствената пломба без разрешение, както и отварянето на пломбиран пакет или контейнер се окачествява като престъпление „скъсване на пломба“ съгласно § 287. от Закон № С от 2012 г. за Наказателния кодекс.

Правната последица на неизпълнението на задължението за деклариране във връзка със сухопътен транспорт на стоки, както и на неправилното или непълното изпълнение на задължението за деклариране или декларирането на неверни данни е, че незаявената стока се счита за стока с неудостоверен произход и държавният данъчен и митнически орган може да наложи глоба за неизпълнение в размер до 40% от стойността на незаявената стока.

Във връзка със санкция „глоба за неизпълнение”, наложена в случай на неизпълнението на задължението за деклариране във връзка със сухопътен транспорт на стоки, както и на неправилното или непълното изпълнение на задължението за деклариране или декларирането на неверни данни, соката, която се счита за стока с неудостоверен произход – с изключение на развалчщи се стоки и живи животни – може да бъде задържана до размера на сумата на глобата, за което държавният данъчен и митнически орган разпорежда в решението за налагане на глоба. За задържането се съставя протокол, задържаният движим имот може да бъде пломбиран и извозван. Държавният данъчен и митнически орган съобщава своето решение за налагане на глоба за неизпълнение на присъстващото данъчно задължено лице или негов представител, служител и от момента на съобщаването решението може да бъде изпълнено без оглед на обжалването му.

Гореизложените правни последици – с изключение на отстраняване на ведомствената пломба без разрешение – държавният данъчен и митнически орган прилага за първи път от 1 февруари 2015 г.

EnglishGermanRomaniaSlovakia